การทำงานกับซัพพลายเออร์


ซัพพลายเออร์มีบทบาทสำคัญในขีดความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าของแอ็กซอลตาให้แก่ลูกค้ากว่า 100,000 รายทั่วโลก วัสดุที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราตลอดจนความช่วยเหลือที่เรามีให้กับลูกค้าจะแปรผันตามความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ และบริการ ทั้งนี้ ขีดความสามารถในการดำเนินงานภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นไม่ได้เกิดจากการใช้วัสดุที่ปราศจากข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ดีเยี่ยมและบริการที่แสดงถึงค่านิยมของเราด้วย

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับเรา ซึ่งก็คือ ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ ดังนั้น เราจึงกำหนดเกณฑ์วิธีหลายประการมาเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์จะทำงานได้ตามมาตรฐานของเรา

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์

แอ็กซอลตาได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ ไว้โดยมุ่งหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

จรรยาบรรณธุรกิจนี้กำหนดให้ซัพพลายเออร์แสดงถึงความเคารพต่อบุคคลและสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการมอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และรับประกันว่าจะไม่มีการใช้เด็กหรือแรงงานทาสในห่วงโซ่อุปทาน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้สินบน องค์ประกอบที่สำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่รวมอยู่ในสัญญาที่เราได้กระทำร่วมกับซัพพลายเออร์เช่นกัน

การจัดการด้านความเสี่ยงของซัพพลายเออร์

การพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบซัพพลายเออร์นั้นอยู่ในความควบคุมของโปรแกรมการจัดการด้านความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ของแอ็กซอลตา โดยแอ็กซอลตาจะทำการประเมินซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ซัพพลายเออร์จะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ โปรแกรมของเรายังช่วยให้สามารถตรวจสอบซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้ และเพื่อสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่ยั่งยืนอีกด้วย มาตรการแก้ไขจะถูกร้องขอในกรณีที่มีความไม่สอดคล้อง โดยผู้ซื้อของแอ็กซอลตาได้รับการอบรมเพื่อประเมินซัพพลายเออร์ด้วยวิธีการดังกล่าว

กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2010 และ กฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร

แอ็กซอลตาจัดหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ และกำจัดการค้ามนุษย์และการค้าแรงงานทาสในห่วงโซ่อุปทานของเราด้วยความมุ่งมั่น เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ที่จัดหาสินค้าที่จับต้องได ้โดยตรงของแอ็กซอลตาปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกียรติ และไม่ใช้แรงงานทาสหรือแรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ในสถานที่ทำงานโดยเด็ดขาด ดังนั้น นอกจากซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ของแอ็กซอลตาและข้อกำหนดและเงื่อนไขทางสัญญาแล้ว
เรายังต้องการให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2010 และกฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร ปี 2015 อีกด้วย

ดูคำแถลงฉบับเต็มเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2010 ของเรา

ดูคำแถลงฉบับเต็มเกี่ยวกับกฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร ปี 2015 ของเรา 

โปรแกรมซัพพลายเออร์แห่งปี

รางวัลซัพพลายเออร์แห่งปีของแอ็กซอลตาจัดขึ้นเพื่อยกย่องคุณงามความดีของซัพพลายเออร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของเราและความสำเร็จของลูกค้า ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลจะได้รับคัดเลือกจากแหล่งการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัททั่วโลก การคัดเลือกประจำปีจะเป็นไปตามการเสนอชื่อจากกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยองค์กรด้านเทคโนโลยี ปฏิบัติการ และการจัดซื้อจัดจ้างของแอ็กซอลตา

การเสนอชื่อนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของซัพพลายเออร์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์หลัก 4 ข้อ ได้แก่: คุณภาพ บริการ เทคโนโลยี และราคา (QSTP) ซัพพลายเออร์เหล่านี้ยังได้แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน โดยยึดถือหลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงอย่างเคร่งครัด รวมถึงเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอื่นๆ

 • คุณภาพ – ผู้จำหน่ายจะต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญโดยอิงตามการวิเคราะห์การร้องขอให้ซัพพลายเออร์แก้ไขข้อบกพร่อง (Supplier Corrective Action Request - SCAR) ของแอ็กซอลตาในปีของโปรแกรม
 • บริการ – ผู้จำหน่ายจะต้องส่งมอบบริการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องตามข้อกำหนดของแอ็กซอลตา รวมถึงส่งมอบวัสดุและบริการได้ตรงเวลา
 • เทคโนโลยี – แอ็กซอลตามีความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรม และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีล่าสุด เราพึ่งพาซัพพลายเออร์ของเรา และร่วมมือกันทำงานเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับลูกค้า
 • คุณค่า – ซัพพลายเออร์ต้องมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของวัสดุและบริการที่เหมาะสมในระดับโลก เพื่อให้แอ็กซอลตาสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าที่แข่งขันกับคู่แข่งได้

นอกจากความคาดหวังในด้านความยั่งยืนของซัพพลายเออร์แล้ว แอ็กซอลตายังคาดหวังให ้ซัพพลายเออร์สามารถปฏิบัติได้เหนือกว่าจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ที่ได้กำหนดไว้
รวมถึงเป็นตัวแทนริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม และหลักธรรมาภิบาลอื่นๆ ที่ได้รับการเสนออีกด้วย

ความหลากหลายของซัพพลายเออร์

ความยั่งยืนของแอ็กซอลตานั้นมีขอบเขตทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยเริ่มจากซัพพลายเออร์ของเรา เราสั่งซื้อวัสดุที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อผลิตสีเคลือบ ซึ่งนั่นหมายถึงการค้นหาซัพพลายเออร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงชุมชนที่เราให้บริการ รวมทั้งให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นต่อคุณภาพเช่นเดียวกับเรา

โปรแกรมความหลากหลายของซัพพลายเออร์ของ แอ็กซอลตานั้นออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจที่มีชนกลุ่มน้อย สตรี ทหารผ่านศึก และผู้ทุพพลภาพเป็นเจ้าของสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของเราในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ การมีส่วนร่วมกับกลุ่มซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายช่วยให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และเป็นการให้โอกาสทางการค้าสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยลูกค้าของเราจะได้ประโยชน์จากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของแอ็กซอลตาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ดีที่สุดจากชุมชน

เราเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติของ Michigan Chapter แห่ง National Minority Supplier Diversity Council, National Minority Supplier Diversity Council และ Women Business Enterprise National Council

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของแอ็กซอลตา โปรดติดต่อเราที่ Supplier-Diversity-Program@axalta.com

ประเภทธุรกิจที่ครอบคลุม

โปรแกรมความหลากหลายของซัพพลายเออร์ของแอ็กซอลตามุ่งส่งเสริมให้มีการใช้ซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายสำหรับการปฏิบัติงานและโรงงานของเราในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายในสหรัฐอเมริกาตามที่ U.S. Small Business Administration นิยามไว้ หมายถึงการประกอบธุรกิจที่มีชนกลุ่มน้อย สตรี หรือทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ ดำเนินการ และควบคุมกิจการ 51% และได้รับการรับรองว่าเป็นซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายโดยองค์กรดังต่อไปนี้แห่งใดแห่งหนึ่ง:

 • National Minority Supplier Development Council (NMSDC)
 • Women’s Business Enterprise National Council (WBENC)
 • Small Business Administration (SBA)
 • National Veteran-Owned Business Administration (NaVOBA)
 • National Veteran Business Development Council (NVBDC)
 • Minority Business Development Agency (MBDA)'
 • United States Hispanic Chamber of Commerce (USHCC)
 • United States Pan Asian American Chamber of Commerce (USPAACC)
 • National Gay & Lesbian Chamber of Commerce (NGLCC) หรือ Regional Chamber
 • WEConnect International
 • Minority Supplier Development China (MSD China)
 • Canadian Aboriginal Minority Supplier Development Council (CAMSC)

ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของซัพพลายเออร์ และดูว่าธุรกิจของท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ โดยไปที่เว็บไซต์ขององค์กรเหล่านี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิยามของธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาได้จากเว็บไซต์ของ U.S. Small Business Administration

สำหรับในแคนาดา Canadian Aboriginal Minority Supplier Development Council (CAMSC) เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาธุรกิจที่มีคุณสมบัติในการเป็นซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติภายใต้แนวคิดริเริ่มด้านซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายของแคนาดาได้ที่ Canada’s supplier diversity initiative