ความยั่งยืน


ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของแอ็กซอลตา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ประโยชน์ที่มอบผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเราในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตและความสำเร็จของเราทั้งสิ้น

เราดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในโรงงานผลิตของเราในห้าทวีปอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการทำงานต่างๆ ของแอ็กซอลตาพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่ได้ตั้งใจไว้ แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการปล่อยมลพิษ ลดการใช้พลังงาน และลดของเสียให้กับลูกค้าด้วย โดยเราได้ผสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ และอื่นๆ เพื่อรับฟัง ศึกษาปัญหา และหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเราอย่างต่อเนื่อง