Ganicin


กานิซิน (Ganicin®) ซิงก์ เป็นสีสูตรที่ให้คุณภาพสูง ป้องกันการกัดกร่อนดีเยี่ยม ประกอบด้วย ซิงก์คอนเทนนิ่ง ยูรีเทน และ อีพอกซี ไพรเมอร์ สามารถใช้พ่นเคลือบและแตะซ่อมสีเป็นจุด ๆ  

สีกานิซิน สูตร 2.8 ZR-U ไพรเมอร์ จะป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิวเหล็กได้ยอดเยี่ยม ใช้ภายใต้ แอ็กซอลตา คอร์ลาร์ อีพ๊อกซี ไพรเมอร์ (Axalta Corlar® epoxy primers) หรือ อิมรอน ยูรีเทน ไพรเมอร์ (Imron® urethane primers) นอกจากนี้ ยังใช้กับการก่อสร้างใหม่ โครงสร้างใหม่ การตกแต่ง ตู้ขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ สวนสนุก