สิทธิมนุษยชน


แอ็กซอลตาเคารพในความสำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน หลักปฏิบัติของเราจะรวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของแอ็กซอลตา และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ของแอ็กซอลตา เราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือทำธุรกิจกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับที่มิได้สมัครใจ การค้ามนุษย์ หรือการใช้แรงงานเด็ก ดังนั้น เราจึงต้องการให้ซัพพลายเออร์ของเราตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่นำมาจำหน่ายให้กับแอ็กซอลตานั้นผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ นอกจากจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ของแอ็กซอลตาแล้ว ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจของเรายังต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญามาตรฐานของเราด้วย

หลักปฏิบัติของเราสอดคล้องกับเกณฑ์วิธีและกรอบงานระดับสากลหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • The UN Global Compact ·(ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ)
  • The UN Universal Declaration of Human Rights (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ)
  • The Global Sullivan Principles (หลักปฏิบัติสากลของ Sullivan)
  • The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน)

เรานำหลักปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้กับห่วงโซ่อุปทานของเรา และคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะนำหลักดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน

แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

แอ็กซอลตามุ่งมั่นที่จะหาแหล่งแร่ที่เชื่อถือได้และต้องการให้ซัพพลายเออร์ซื้อแร่ที่ปราศจากข้อขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้เราจึงกำหนดจุดมุ่งหมายและข้อกำหนดสำหรับซัพพลายเออร์ของเราไว้ในนโยบายเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งด้านแร่ของแอ็กซอลตา เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายดอดด์-แฟรงค์ (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ทั้งนี้ แอ็กซอลตาไม่ได้ดำเนินการซื้อแร่จากโรงถลุงโดยตรง ดังนั้น เราจึงต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ในการระบุแหล่งแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง และในการแจ้งสถานะแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งในผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายให้กับแอ็กซอลตา แอ็กซอลตาเป็นสมาชิกของ Responsible Minerals Initiative (เดิมชื่อ Conflict-Free Sourcing Initiative)

กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2010 และ กฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร

แอ็กซอลตาจัดหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ และกำจัดการค้ามนุษย์และการค้าแรงงานทาสในห่วงโซ่อุปทานของเราด้วยความมุ่งมั่น เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ที่จัดหาสินค้าที่จับต้องได้โดยตรงของแอ็กซอลตาปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกียรติ และไม่ใช้แรงงานทาสหรือแรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ในสถานที่ทำงานโดยเด็ดขาด

นอกจากซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ของแอ็กซอลตา และข้อกำหนดและเงื่อนไขทางสัญญาแล้ว เรายังต้องการให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ปี 2010

ดูคำแถลงฉบับเต็มเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2010 ของเรา

ดูคำแถลงฉบับเต็มเกี่ยวกับ กฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักร ปี 2015 ของเรา 

การทำเหมืองแร่ไมกา

ตัวอย่างความมุ่งมั่นของเราในการหาแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนคือ ท่าทีของเราที่มีต่อข้อกล่าวหาเรื่องแรงงานเด็กที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ไมกา แอ็กซอลตาและบริษัทที่จัดจำหน่ายสีเคลือบอื่นๆ ใช้เม็ดสีประกายมุกเพื่อให้สีเคลือบรถยนต์ที่เลือกใช้มีความเงางามเป็นพิเศษ เอฟเฟกต์ดังกล่าวเกิดจากการใช้แร่ไมกาธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในเขตอำนาจศาลที่เลือกในอินเดีย
แอ็กซอลตาต้องการให้ซัพพลายเออร์ซื้อแร่ไมกาและแร่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการขุดในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการอนุญาตให้ใช้แรงงานเด็กหรือการใช้แรงงานอื่นใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานทาส แรงงานนักโทษ หรือแรงงานบังคับตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับซัพพลายเออร์ของแอ็กซอลตา นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ด้านเม็ดสีอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจระบบที่พวกเขามีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาจะปราศจากแรงงานเด็กและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งยังเข้าไปมีส่วนรวมและให้คำแนะนำรวมถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ซัพพลายเออร์  เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดที่วางไว้ แอ็กซอลตาเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Responsible Mica Initiative ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการขจัดการใช้แรงงานเด็กและสภาพการทำงานที่ยอมรับไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของแร่ไมกาในอินเดีย