Fastställa miljö och varaktighet


Steg 1

Korrosionsskydd för stålkonstruktioner definieras med hjälp av ISO 12944-standarden. Standarden gör det möjligt för applikatörer, tekniker, specificerare och arkitekter att definiera miljöklassificering, skyddande färgsystem, laboratorietestmetoder och system för strukturer.

ISO 12944-standarden definierar sex korrosionsriskkategorier, från mycket låg risk i inomhusmiljöer (C1) till extremt hög risk i havsmiljöer (CX) samt fyra nedsänkningskategorier (Im1 till Im4).

Det första steget är att fastställa din miljö utifrån plats, luftfuktighet, kemisk förorening, salthalt och förväntad korrosivitet.

Steg 2

När du har bestämt din korrosionskategori måste du bestämma varaktigheten. Varaktigheten definieras med fyra nivåer, från ”upp till 7 år” (låg) till ”mer än 25 år” (mycket hög). 

Korrosionsskyddssystem måste genomgå flera tester, så kallade cykliska tester, som definieras utifrån målkategori och varaktighet.

Varaktighet är inte en garanterad period. Detta är ett tekniskt koncept som kan hjälpa kunderna att upprätta ett underhållsprogram. Garantitiden är ett juridiskt begrepp som ingår i ett avtal. Garantiperioden är i allmänhet kortare än varaktigheten. Skyddet och den förväntade prestandan varierar beroende på utformningen av den del som ska lackas, kvaliteten på ytans förbehandling och appliceringen samt tjockleken på beläggningssystemet och underhållsprogrammet för de belagda ytorna. Denna information ges som en indikation. Den är baserad på vår erfarenhet och laboratorieresultat och utgör inget åtagande från vår sida.