Kostnadsöverväganden


Det finns flera olika korrosionsskyddssystem som skyddar strukturer. Dessa system har olika materialegenskaper, antal skikt som ska appliceras, appliceringsmetoder, ytkrav, o.s.v.

Alla dessa skillnader gör det svårt att bedöma den totala kostnaden för den artikel som ska beläggas. De viktigaste punkterna att ta hänsyn till är följande.

1. Beläggningsmaterial

Kostnaderna för beläggningsmaterial beror på följande nyckelpunkter:

  • Materialets densitet
  • Lagertjocklek som du kommer att använda
  • Antal lager som du måste använda
  • Kostnad för beläggningsprodukterna

Vid utvärdering av flytande beläggning bör man ta hänsyn till torrinnehållet och antalet lager.

   

2. Metallsubstrat

Kostnaden för metallsubstratet beror på metallens kvalitet och ursprung. Beroende på dess sammansättning kan den ha ett starkare korrosionsskydd, men det kan också göra den dyrare.

Valet av metall har en inverkan på många andra faktorer (energiförbrukning, ytbehandling) som inte får försummas.

Och man bör ta hänsyn till beläggningsmaterialens fördelar och prestanda för att undvika att välja ett olämpligt metalliskt substrat i konstruktionsstadiet. Ett effektivt beläggningssystem kan ge dig besparingar genom att förbättra substratets kvalitet och prestanda.

   

3. Ytbehandling

Kraven på ytbehandling varierar beroende på vilket ytbehandlingssystem du väljer och vilket substrat du använder. Kostnaderna varierar beroende på kraven. Kemisk ytbehandling medför kostnader för kemikalier, avfallshantering och mekanisk behandling samt kräver mer arbetskraft och högre materialkostnader.

   

4. Energi

Energi spelar en viktig roll för den totala kostnaden för ditt pulverfärgsystem beroende på vilket substrat du använder.

Avgasande metallsubstrat kräver att du värmer det obelagda substratet för att undvika efterföljande problem med avgasning.

Flerskiktssystem kräver flera härdningscykler mellan de olika skiktet som du applicerar. Beroende på vilken pulverteknik du använder (t.ex. termoplast kontra termohärdande) krävs olika ugnstemperaturer och uppvärmningstider vilket i sin tur påverkar energiförbrukningen och kostnaden.
Beroende på din ugnstyp och förändringar i energipriset kommer valet av ett passande beläggningsmaterial att ha stor påverkan på den här delen av din totala kostnad. 

   

5. Arbete

Det är en viktig del av beläggningsprocessen att kvalificerade personer förbereder ytan och applicerar beläggningen. Arbetskostnaderna kan vara betydande beroende på hur mycket tid som krävs för att applicera ett beläggningssystem.

Flerskiktssystem kräver mer arbete och det minskar produktiviteten. Robusta beläggningssystem möjliggör optimering och standardisering av din process och undviker behovet av omarbetning.

Stabilitet och tillämpbarhet undviker slöseri av tid på grund av påverkan av okontrollerbara parametrar (t.ex. luftfuktighet). Icke-farliga beläggningssystem som inte avger VOC (t.ex. pulverlackering) undviker att extra kostnader uppkommer för att skydda de anställda.

   

6. Underhållskostnader och livslängd

Du har möjlighet att, beroende på delarnas önskade livslängd, undvika eventuellt underhåll och att behöva belägga delarna på nytt under hela deras livscykel om du väljer rätt beläggningssystem. Parallella kostnader för underhåll (nedmontering/återmontering/stängningsperioder) måste beaktas för att undvika att man väljer en beläggning som är mer attraktiv i fråga om pris, men som är mindre robust/effektiv/skyddande och som kräver flera underhållsåtgärder under de belagda artiklarnas livscykel.

Underhåll kan behövas på grund av att delarna som du har designat/byggt/belagt används under icke rekommenderade förhållanden eller på grund av oavsiktlig skada. Ett beläggningssystem som möjliggör lokal reparation innebär att man kan undvika de höga kostnaderna för demontering och återmontering.

   

Om du vill fastställa kostnaden för ditt projekt i detalj kan du kontakta din lokala försäljningstekniker. Vi kan hjälpa dig att definiera de olika kostnadsfaktorerna och vägleda dig till den beläggningslösningen som är bäst för dig.

Skyddet och den förväntade prestandan varierar beroende på utformningen av den del som ska lackas, kvaliteten på ytans förbehandling och appliceringen samt tjockleken på beläggningssystemet och underhållsprogrammet för de belagda ytorna. Denna information ges som en indikation. Den är baserad på vår erfarenhet och utgör inte ett åtagande eller någon form av garanti från vår sida.