Appliceringsriktlinjer


Pulversprutbeläggning med värmehärdande eller termoplastisk teknik kräver samma fyra steg:
 1. Förberedelse av substrat
 2. Förbehandling av substrat
 3. Applicering och smältning/härdning av beläggningsmaterialet
 4. Slutinspektion för godtagbar kvalitetsstandard

Med på grund av skillnaderna mellan och de särskilda egenskaperna hos dessa två tekniker finns det variationer under det skede som omfattar applicering och smältning/härdning av beläggningsmaterialet i synnerhet samt i den slutliga tjockleken på den beläggning du får.

På grund av skillnaderna i pulverpartiklarnas storlek ger t.ex. en termoplastisk beläggning som ett enskiktssystem i allmänhet en större tjocklek på beläggningen: 

 • Den optimala tjockleken på termoplastiska enskiktssystemet är 200–300 μm.
 • Den optimala tjockleken på det värmehärdande primerskiktet är 60–80 μm.
 • Den optimala tjockleken på det värmehärdande ytlagret är 60–80 μm.

Värmehärdande pulver är fasta hartser som vid upphettning smälter, flyter och kan tvärbindas med andra reaktiva ämnen. Efter härdning bibehåller en härdplastbeläggning termisk stabilitet, vilket innebär att den inte kan smältas tillbaka. Termoplastiska pulver är däremot baserade på mer flexibla hartser som vid upphettning smälter och blir flytande, men som inte kan reagera och tvärbindas. Termoplast kan smältas tillbaka.

Värmehärdande teknik

1. Appliceringsråd


Första skiktet: primer

Operatören justerar inställningarna beroende på linjens hastighet och den befintliga sprututrustningen (manuell, automatisk, antal pistoler) för att uppnå en optimal tjocklek på 60–80 μm.

Observera: Om det första lagret är för tjockt (> 100 μm) kan det uppstå problem med sprutningen när du applicerar ytskiktet (elektrostatisk avstötning).

Inställningar

Med Corona-utrustning rekommenderar vi en spänning på 60–80 kV och ingen begränsning av intensiteten.

Process

 1. Börja med att applicera de mest svåråtkomliga delarna på det stycke som ska beläggas (t.ex. svetsfogar, Faradays burar, vinklar, o.s.v.) där korrosionen ofta uppstår först. Börja med andra ord med alla de områden där korrosion kan uppstå på grund av lokaliserad lägre lacktjocklek.
 2. Applicera sedan de mest lättåtkomliga områdena.
 3. Slutligen rekommenderar vi att du lackar om hela stycket på 15–20 cm avstånd från pistolen för att harmonisera tjockleken och förbättra kanternas täckning.

Andra skiktet: ytlagret

Ytlagret appliceras omedelbart efter att det första skiktet har smält (eller härdat) och sedan kylts, utan någon föregående behandling eller hantering, för att undvika kontaminering. Tänk på att ytlagret ska appliceras så snabbt som möjligt (inom fyra timmar).

Observera!

Om tillverkningsprocessen är komplicerad rekommenderar vi att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika att det första skiktet kontamineras (damm, fukt, fett, o.s.v.). Innan du börjar applicera ytlagret rekommenderar vi att du tillämpar reglerna och/eller kontrollerar punkterna nedan:

 • Rör inte vid de delar som ska sprutas med ett ytskikt
 • Markkontakten måste vara god
 • Krokarna måste vara rena för att säkerställa god ledningsförmåga
 • Tjockleken på det första lagret ska vara mindre än 100 μm. Operatören justerar inställningarna utifrån utrustningen för att uppnå önskad tjocklek och beläggningsaspekt.

Inställningar

Med Corona-utrustning rekommenderar vi en spänning på 35–50 kV* och en begränsning av intensiteten till 10 μA*, samt en ökning av pulverproduktionen till följd av den minskade elektrostatiska genereringen.

Om man applicerar ett metalliskt ytskikt krävs tester för att bedöma aspektet.

* Förutsatt att utrustningen tillåter dessa inställningar.

Process

 1. Börja med att applicera de mest svåråtkomliga delarna på det stycke som ska beläggas (t.ex. svetsfogar, Faradays områden, vinklar, o.s.v.) där korrosionen ofta uppstår först. Börja med andra ord med alla de områden där korrosion kan uppstå på grund av lokaliserad lägre lacktjocklek.
 2. Applicera sedan de mest lättåtkomliga områdena.
 3. Slutligen rekommenderar vi att du målar om hela stycket på mer än 20 cm avstånd från pistolen för att harmonisera tjockleken.
2. Härdningsförhållanden
 

Första skiktet: se TDS för varje primer som används.

Andra skiktet: Det slutliga tvåskiktssystemet härdas i enlighet med det fönster för härdning av ytlagret som anges i den tillhörande TDS. Otillräcklig härdning av ytlagret leder ger bristande flexibilitet och vissa problem med vidhäftning mellan skikten.

Termiskt härdande sprutning i 2 skikt

Termoplastisk sprutning/termiskt härdande sprutning i 2 skikt

Termoplastisk teknik

1. Appliceringsråd

 

Operatören justerar inställningarna beroende på linjens hastighet och den befintliga sprututrustningen (manuell, automatisk, antal pistoler) för att uppnå en optimal tjocklek på 200–300 μm.

Inställningar

Med Corona-utrustning, om strömstyrkan och spänningsinställningar finns tillgängliga, rekommenderar vi att spänningen ställs in på 100 kV och strömstyrkan på 5–15 µAmps. För Corona-pistoler med enbart spänningsinställningar ställer du in spänningen på 30–50 kV.

Observera!

- Om spänningen är för låg eller strömstyrkan för hög blir filmtjockleken låg och pulvret kan bli mindre effektivt. Om spänningen är för hög kan kratrar bildas på beläggningen på grund av ”motjonisering” och beläggningen av inre hörn och utrymmet mellan tråddelar försämras på grund av Faradays bur-effekten.

- Termoplastpulver har en större partikelstorlek än andra konventionella pulverfärger, så om pulvret matas från en behållare för fluidiserad bädd måste därför mängden fluidiseringsluft ökas.

Process

 1. Börja med att spruta de mest svåråtkomliga delarna på det stycke som ska beläggas (t.ex. svetsfogar, Faradays burar, vinklar, o.s.v.) där korrosionen ofta uppstår först. Börja med andra ord med alla de områden där korrosion kan uppstå på grund av lokaliserad lägre lacktjocklek.
 2. Applicera sedan de mest lättåtkomliga områdena.
 3. Slutligen rekommenderar vi att du lackar om hela stycket på 15–20 cm avstånd från pistolen för att harmonisera tjockleken och förbättra kanternas täckning.
2. Smältningsförhållanden

 

Se produktdatabladet för varje produkt som används. Beroende på metallsubstratet och dess tjocklek kan uppvärmningstiden och temperaturen variera från 160 till 220 °C och 8 till 30 minuter.

Termoplastisk sprutning i 1 skikt

Termoplastisk doppning i 1 skikt

Den information som ges här grundas på vår kunskap om ämnet vid tidpunkten för publicering och gäller endast Axalta Coating Systems system. Informationen utgör inte ett åtagande eller någon form av garanti under några omständigheter.