Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Kontrolní seznam pro bezproblémový proces nanášení práškových barev

Problémy na nastřikovaném objektu


Nedostatečné mechanické vlastnosti (adheze, protažení, tvrdost povrchu); nedostatečná odolnost proti korozi a odolnost proti chemikáliím

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Není dosažena očekávaná výkonnost nátěru Tloušťka filmu nad jmenovitými hodnotami Dodržujte jmenovité hodnoty tloušťky filmu
  Nedostatečně zesítěný prášek Zkontrolujte zesítění, resp. vytvrzení, dodržujte podmínky vytvrzování
  Příliš nízká rychlost ohřevu Zvyšte rychlost ohřevu

Nedostatečná adheze mezi vrstvami při postupech s dvěma vrstvami (olupování)

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Nedostatečné mechanické vlastnosti Nedostatečná předběžná úprava objektů (fosfátování, chromátování) Optimalizujte předběžnou úpravu
  První vrstva nadměrně vytvrzená Nastavte teplotu objektu a udržujte po optimální dobu (graf závislosti teploty a času)
  Nevhodný typ prášku, extrémně velká tloušťka filmu Koordinujte přípravu, používejte správný typ prášku
  Používejte přímo vyhřívanou plynovou pecPoužívejte jiný způsob ohřevu.  

Vyhlazení (pomerančová kůra) všech ploch nebo částí objektu

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Není dosažena očekávaná výkonnost nátěru (jmenovitá hodnota vyhlazení) Příliš velká nebo malá tloušťka filmu práškové barvy Optimalizujte výstup prášku  
  Teplotní profil objektu není optimální Optimalizujte teplotu objektu  
  Použití nevhodného prášku (příliš reaktivní, příliš vysokoviskózní) Používejte vhodný prášek  
  Nevhodné rozdělení velikostí částic prášku Použijte prášek se změněným rozdělením velikostí částic  
  Nekompatibilita s jinými prášky Důkladně vyčistěte zařízení, nemíchejte různé prášky  
  Efekt zpětné ionizace (příliš vysoké napětí, změněná teplota a relativní vlhkost na místě zařízení) Zmenšete tloušťku filmu, snižte napětí; zkontrolujte klimatizaci; odveďte „přebytečný“ náboj pomocí speciálních nástřikových prvků nebo přídavného zařízení, jako jsou prstence pro odchýlení iontů (např. Super Corona, Corona Star).  
  Prášek příliš dlouho uskladněný / příliš teplý Zkontrolujte skladovací podmínky  
  Příliš nízká relativní vlhkost Zvyšte relativní vlhkost  

Kolísání lesku

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Není dosažena očekávaná výkonnost nátěru (jmenovitá hodnota lesku) Nejsou dodrženy podmínky vytvrzování Nastavte teplotu objektu a udržujte po optimální dobu (graf závislosti teploty a času)  
  Speciální vytvrzovací technologie (přímý ohřev plynem, infračervený, blízký infračervenému, indukční ohřev) Používejte vhodné prášky  
  Špatné vyhlazení (prášek příliš dlouho uskladněný / příliš teplý) Optimalizujte podmínky vytvrzení, použijte nový prášek  
  Nekompatibilita s jinými prášky Důkladně vyčistěte zařízení, nemíchejte různé prášky  
  Tepelně nestabilní prášek Použijte tepelně stabilní prášek  
  Příliš velká / příliš malá tloušťka filmu Optimalizujte tloušťku filmu  
  Emise z prášku nebo základního materiálu v průběhu procesu vytvrzení Používejte vhodné prášky, zkontrolujte základní materiál a předběžnou úpravu  
  Usazeniny nebo kondenzát (ze vzduchu uvnitř pece) Vyčistěte pec, v případě potřeby zvyšte průtok vzduchu v peci  

Znečištěný povrch

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Vzhled natřeného povrchu není přijatelný Chybějící nebo příliš velká oka v regeneračním sítu Používejte ve stroji síto se správnou velikostí ok
  Nedostatečné prosévání Používejte síta s malou velikostí ok
  Nečistoty ze vzduchu uvnitř aplikačního zařízení jsou následkem proudění vzduchu usazené na natřeném objektu Používejte prosévací stroj s různými síty; používejte prosévací stroj s automatickým vyhazováním nečistot a usazenin
  Nečistoty z dopravníku Vyčistěte dopravník
  Nečistoty z přípravku Používejte dopravník s lapačem nečistot
  Emise z prášku uvnitř pece Pravidelně čistěte pec; v případě potřeby zvyšte průtok vzduchu v peci
  Do komory nebo pece je nasáván znečištěný vzduch Zajistěte oddělení nástřikového zařízení od ostatních jednotek v továrně; izolujte nástřikové zařízení s přetlakem filtrovaného vzduchu
  Při provozu dvou nebo více komor dochází ke vzájemnému nasávání směsi prášku a vzduchu (zejména během čisticích procesů) Zajistěte vhodné fyzické oddělení komor
    Pravidelně kontrolujte filtr
  Prášková hadice po změně barvy nedostatečně vyčištěná Vyčistěte práškovou hadici stlačeným vzduchem a špachtlí
  Vlákna hadrů jsou nasávána regenerační jednotkou Používejte hadry nepouštějící vlákna
  Vlákna z filtru regenerační jednotky Používejte filtry, které nenechávají vlákna
  Ulpívání částic nečistot na objektu před nástřikovým procesem Zajistěte před nástřikovým procesem vyčištění objektů.
  Objekty „vyčištěné“ chlupatým hadrem Nepoužívejte na aplikační zařízení chlupaté hadry
  Prášek obsahuje při dodání nečistoty Kontaktujte výrobce prášku

Kolísání barvy

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Objekty neodpovídají požadované barvě Změněné podmínky vytvrzování (teplota pece / časové podmínky, nadměrné vytvrzení během přestávek nebo prostojů, infračervené záření) Nastavte správné podmínky vytvrzování
  Produkty spalování v přímo vyhřívaných plynových pecích Používejte stabilizované prášky
  Tloušťka filmu nad jmenovitými hodnotami Dodržujte jmenovité hodnoty tloušťky filmu
  Objekt nebo provozní režim změněný (rozměry, hmotnost) Roztřiďte objekty
  Nedostatečně odmaštěné nebo předběžně upravené objekty Optimalizujte odmaštění a předběžnou úpravu
  Nepravidelná tloušťka filmu základního nátěru Naneste primer s jednotnou tloušťkou filmu, abyste dosáhli rovnoměrné barvy základního materiálu
  Směs dvou prášků Pečlivě oddělte prášky; při změně prášků důkladně vyčistěte zařízení
  Nedostatečně definované tolerance specifikace prášku Zkontrolujte nebo stanovte tolerance společně s výrobcem prášku

Puchýřky (uzavřené nebo prasklé), „dírky“

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Není dosažena očekávaná výkonnost nátěru Podmínky vytvrzování nejsou optimální (rychlost ohřevu) Optimalizujte podmínky vytvrzení
Slabá místa při mechanickém namáhání Povrchy objektů nejsou dostatečně vyčištěné (zbytky mazacího tuku, rez, voda, emise ze základního materiálu) Dokonale vyčistěte povrchy objektů; kontaktujte výrobce předběžné úpravy
  Velká tloušťka filmu (vzduchové kapsy, emise z prášku, např. voda) Zmenšete tloušťku filmu
  Povrch objektu má dutiny (trhliny, zářezy, překryvy) Vylepšete povrch objektu, změňte konstrukci
  Vyfoukejte otvory na površích s žárově pozinkovaným povlakem nebo pórovitých površích, např. vstřikovací lití Vhodně odplynujte objekty, používejte vhodný primer
  Jakost prášku Používejte prášky pro odplynění základních materiálů
  Nekompatibilní prášky smíchané dohromady (znečištění) Pečlivě oddělte prášky; při změně prášků důkladně vyčistěte zařízení

Krátery

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Není dosažena očekávaná výkonnost nátěru Nedostatečně odmaštěné nebo předběžně upravené objekty Optimalizujte odmaštění a předběžnou úpravu
Slabá místa při mechanickém namáhání Nekompatibilní prášky smíchané dohromady (znečištění) Pečlivě oddělte prášky; při změně prášků důkladně vyčistěte zařízení
  Vlivy produktů obsahujících silikony Nepoužívejte v oblasti natírání produkty obsahující silikony (zkontrolujte vzduchová potrubí připojených výrobních jednotek)
  Vyfoukejte otvory na površích litých dílů, žárově pozinkovaných povrchů nebo povrchů pozinkovaných stříkáním; pórovité základní materiály, např. vstřikovací lití Vhodně odplynujte objekty, používejte prášky vhodné pro základní materiály, používejte vhodný primer
  Olejové nečistoty z řetězu dopravníku Vyčistěte řetěz dopravníku
  Olej ze stlačeného vzduchu Použijte a zkontrolujte odlučovač oleje, vysoušeč chladicího typu
  Kondenzáty z pece Vyčistěte pec, v případě potřeby zvyšte průtok vzduchu v peci

Lemování, prohýbání a vytváření kapek

Identification

Possible cause

Remedial action

Performance expectation of the coating is not achieved Film thickness too high or variable Optimise film thickness distribution
Fitting of components is compromised Curing conditions not optimal (heating rate, object and oven temperature) Optimise curing conditions
  Geometry and surface profile of the objects (powder-drawing areas) Introduce individual coating processes of objects
  Specification of the powder incorrect Define specification profile of powder
  Wetting disturbance: "slipping" of the powder coating Clean substrate residue-free (salts, oils, greases, residues of rust and separating agents)