Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Kontrolní seznam pro bezproblémový proces nanášení práškových barev

Problémy během nanášení


Fluidizace

Identifikace Možná příčina Nápravné opatření  
Přerušovaná nebo žádná dodávka z aplikačního zařízení Špatné vlastnosti fluidizace prášku, nízký průtok fluidizačního vzduchu, porézní deska fluidního lože ucpaná Zvyšte tlak nebo průtok fluidizačního vzduchu, zkontrolujte desku fluidního lože. Kontaktujte výrobce prášku.  
Vizuálně zjistitelné místní důlky a krátery ve fluidním loži Příliš vlhký stlačený vzduch, vzduch obsahuje olej; příliš vysoká relativní vlhkost uvnitř místnosti, kde se zpracovává prášek. Prášek je vlhký Zkontrolujte, jestli je zapnutý vysoušeč. Zkontrolujte, jestli je vypouštěcí ventil na vysoušeči otevřený; zkontrolujte odlučovač oleje a vody.  
Špatná fluidizace prášku Základní deska fluidního lože ucpaná nebo poškozená Vyčistěte nebo vyměňte desku fluidního lože  
  Příliš vysoká teplota vzduchu v nátěrovém zařízení Dodržujte skladovací podmínky a klimatické podmínky zpracování doporučené výrobcem prášku  
  „Hrudky“ ve fluidizovaném prášku Zvyšte vibrace zásobníku prášku  
  Regenerovaný prášek příliš jemný; filtry regeneračního systému ucpané. Cirkulace prášku nefunguje efektivně Zvyšte podíl nepoužitého prášku ve fluidním loži. Zkontrolujte, jestli práškové recirkulační zařízení efektivně funguje.  

Hromadění sintrovaných usazenin v hadicích a vstřikovačích (impaktní fúze)

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Oblak prášku z nástřikové jednotky vypadá velmi nerovnoměrně Příliš vysoká rychlost vzduchu; příliš vysoký průtok prášku Snižte rychlost vzduchu; vyvažte přívod prášku z nástřikové jednotky s použitím ovladačů dopravního a rozprašovacího vzduchu  
  Použita nesprávná nástřiková tryska Používejte vhodné nástřikové trysky a jejich upnutí  
  Nevhodné hadice (materiál hadic, rozměry, instalace, zlomení, ostrý poloměr) Používejte vhodné hadice, věnujte pozornost instalaci a délce hadic  

Hromadění sintrovaných usazenin uvnitř nástřikových trysek a na jejich hrotech

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Snížený výstup oblaku prášku z trysek Příliš slabý protiproud vzduchu, mechanicky poškozené nebo opotřebované díly Zvyšte průtok protiproudu vzduchu, vyčistěte vstřikovače, usměrňovače a trysky tak, aby povrchy nebyly zdrsněné nebo poškozené  
  Příliš jemný cirkulující prášek; nedostatečný přívod nepoužitého prášku do cirkulačního systému Průběžně automaticky přivádějte/přidávejte do systému nepoužitý prášek  
  Prášek příliš vlhký Zkontrolujte provoz vysoušeče chladicího typu, s ohledem na stlačený vzduch zkontrolujte odlučovač oleje a vody  
  Tlak dopravního vzduchu příliš vysoký Snižte tlak dopravního vzduchu  
  Kolísání tlaku uvnitř systému stlačeného vzduchu Zkontrolujte systém stlačeného vzduchu  
  Příliš vysoká pokojová teplota, příliš vysoká relativní vlhkost Dodržujte klimatické podmínky zpracování  

Variation of film thickness on the object

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Rozdíl barev kvůli odlišnému povlaku nebo složení základního materiálu Nepravidelná doprava prášku, mezera mezi nástřikovou pistolí a objektem není vyvážená Optimalizujte parametry zařízení  
Koncová úprava povrchu vypadá nepravidelně Poměr mezi rychlostí linky a rychlostí reciprokátoru nástřikové pistole není optimalizovaný (sinusoidy); vysoké výkyvy napětí Optimalizujte „sinusoidy“  
  Rozdělení velikostí částic není optimální Optimalizujte rozdělení velikostí částic  
  Sloupec prášku ve venturiho trubici silně kolísá Zajistěte konzistentní přívod ze zásobníku fluidního lože  
  Konstrukce objektu (Faradayova klec) nebo upnutí nevhodné Změňte konstrukci objektu nebo upnutí  
  Příliš vysoký tlak dopravního vzduchu; prášková barva je kvůli nadměrné rychlosti vzduchu odfukována Snižte dopravní tlak  
  Nedostatečné uzemnění Zkontrolujte uzemnění  

Powder coating material adheres poorly on flat object (powder coating falls of)

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Rozdíly barev kvůli odlišnému povlaku základního materiálu Objekty nedostatečně uzemněné; intenzita elektrostatického pole příliš vysoká Optimalizujte parametry zařízení, vyčistěte závěsy a přípravky  
Povrch vypadá nepravidelně Dopravní a rozprašovací vzduch není správně vyvážený Vyvažte nastavení mezi dopravním a rozprašovacím vzduchem  
  Napětí nástřikových pistolí a jejich vzdálenost od objektu není optimální Změňte napětí a mezeru mezi nástřikovými pistolemi a objektem  
  Příliš nízké napětí Zvyšte napětí  
  Příliš vysoký výstup prášku Snižte výstup prášku  
  Rozdělení velikostí částic není optimálníl Optimalizujte rozdělení velikostí částic  

Powder coating material adheres poorly on objects with corners and recesses (powder coating falls of)

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Části objektu zůstávají nenatřené Nevhodný materiál hadic Používejte vhodný materiál hadic  
  Nesprávná nástřiková tryska Používejte správnou nástřikovou trysku  
  Příliš vysoká rychlost dopravního vzduchu uvnitř nástřikové pistole Snižte rychlost dopravního vzduchu  
  Geometrie objektu a upnutí objektu nevhodné pro proces natírání Změňte konstrukci objektu nebo upnutí  
Speciální poznámky týkající se tribologické aplikace  
Viz výše Nedostatečné nabíjení z těchto důvodů: Nepřetržitě monitorujte měrný náboj nebo průchod proudu tribologického zařízení  
 
  • Příliš vysoký průchod prášku
Optimalizujte nastavení zařízení  
 
  • wrong particle size distribution
Make particle size distribution compatible with application plant and item being coated  
 
  • Nesprávné rozdělení velikostí částic
Upravte rozdělení velikostí částic tak, aby bylo kompatibilní s aplikačním zařízením a natíraným objektem  
 
  • Opotřebovaný třecí prvek uvnitř nástřikové pistole
Vyměňte opotřebované třecí prvky  

Lemování okrajů

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Znatelné usazeniny na rozích a okrajích objektů Příliš velký oblak prášku Vhodně změňte oblak prášku  
  Příliš velká vzdálenost mezi objekty Omezte nastřikování prášku do mezer na dopravníku (používejte kontrolu mezer); minimalizujte mezeru mezi objekty; mechanicky zakryjte zavěšené vybavení  
  Příliš vysoký obsah hrubých částic v prášku Optimalizujte rozdělení velikostí částic  
  Příliš velká celková tloušťka filmu Zmenšete celkovou tloušťku filmu  

Efekt rámu obrázku

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Povrch vypadá nepravidelně, hraniční oblast se liší Různé chování usazování na povrchu objektů Používejte vhodné nástřikové trysky a jejich upnutí  
  Příliš vysoký výstup prášku, příliš vysoké napětí Snižte dopravní tlak a vysoké napětí  
  Nevhodná vzdálenost mezi nástřikovými prvky a objektem Kontaktujte dodavatele zařízení, upravte vzdálenost mezi nástřikovou pistolí a objektem  

Náhlý únik prášku z nátěrové komory

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

 
Prášek uniká z komory a znečišťuje okolní prostředí Příliš nízká odsávací kapacita Nastavte průtok prášku tak, aby byl konzistentní s odsávací kapacitou.  
  Nejobvyklejší příčinou je průvan uvnitř zařízení kvůli otevřeným oknům a dveřím Zavřete okna a dveře  
  Filtry uvnitř regenerační jednotky jsou ucpané Zkontrolujte rozdíl tlaků na manometrech filtrů  

Elektrostatické výboje

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Jiskření Nedostatečně vodivý materiál hadic Používejte hadice doporučené dodavatelem zařízení
  Vstřikovač nedostatečně uzemněný Věnujte pozornost uzemnění vstřikovačů
  Objekty nedostatečně uzemněné Vyčistěte závěsy a přípravky; pravidelně odstraňujte povlak z přípravků
  Použití metalických práškových barev Používejte vhodné upnutí nástřikových trysek
Zasažení obsluhy elektrickým proudem (výbojem) Nástřikový kryt nedostatečně uzemněný Noste vodivý ochranný oděv
    Zkontrolujte správné uzemnění rukojetí na ruční nástřikové pistoli