Verkoopsvoorwaarden

Axalta Coating Systems Belgium BV
Geerdegem-Schonenberg 248
2800 Mechelen
KBO nr.844.220.989
BTW nr. 0844.220.989

 1. De volgende algemene voorwaarden gelden voor de onlineverkoop van de producten van verkoper. Enkel kopers die vooraf geregistreerd zijn als klant bij de klantendienst van Axalta Coating Systems hebben toegang tot het e-commerce platform voor de aankoop van de producten. Verkoper behoudt zich het discretionaire recht voor om te bepalen welke kopers hun bestellingen via het e-commerce platform kunnen plaatsen en bepaalt in onderling overleg met koper welke personen binnen de organisatie van de koper toegang zullen hebben tot het E-commerce platform. Verkoper verkoopt de producten via het E-commerce platform enkel aan professionele kopers en niet aan consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch RechtHet vermelden en de beschrijving van de producten op het e-commerce platform van verkoper maakt geen bindend aanbod uit, maar enkel een uitnodiging om bestellingen te plaatsen. Verkoper kan beslissen om een product niet langer aan te bieden en is evenmin verplicht om elk van de op het e-commerce platform vermelde producten in voorraad te hebben. De verbintenis van verkoper zal slechts effectief worden op het ogenblik dat koper vanwege de verkoper de schriftelijke (via email) bevestiging van zijn bestelling ontvangt, zijn bestelling ontvangt ofwel een factuur ontvangt naargelang van hetgeen hij het eerst krijgt. Wijzigingen aan deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn nadat zij werden vastgesteld in een geschrift ondertekend door de gebonden partij. Geen enkele wijziging zal tot stand komen door de kennisgeving of aanvaarding van aankoopformulieren die andere voorwaarden inhouden. In het bijzonder zullen de aanvaarding van de volledige of gedeeltelijke leveringen van verkoper, naar gelang van het geval, of de betaling door koper aanvaarding inhouden van de verkoopsvoorwaarden van verkoper.

 2. Goederen die moeten verzonden worden binnen de dertig (30) dagen vanaf de datum van de bevestiging van de bestelling door de verkoper, zullen gefactureerd worden tegen de prijs die door de verkoper was opgegeven. De prijs van de goederen die meer dan dertig (30) dagen na de datum van de bevestiging van de bestelling moeten verzonden worden, kan door verkoper verhoogd worden door een schriftelijke kennisgeving aan koper, verstuurd uiterlijk tien (10) dagen vóór de datum van de effectieve verhoging. De verhoging zal van toepassing zijn op goederen verzonden na gezegde datum tenzij koper voordien zijn bestelling zou verbroken hebben met betrekking tot het nog niet geleverde gedeelte van de goederen waarop de prijsverhoging slaat. Verkoper verbindt er zich toe bovenvermeld recht niet uit te oefenen wanneer de verzending door zijn fout wordt vertraagd.

 3. Voor elke bestelling geldt dat betalingen dienen te geschieden binnen dertig (30) dagen einde maand, te rekenen van de factuurdatum of tenzij andere voorwaarden schriftelijk werden meegedeeld. Betalingen zullen geschieden te Brussel zonder korting. Het niet naleven van verkopers betalingsvoorwaarden zal wanbetaling uitmaken zonder ingebrekestelling. In geval van wanbetaling zal de factuur vanaf de dag waarop ze betaalbaar wordt, verhoogd worden met een interest ten bedrage van het tarief van voorschotten in rekening courant van de Nationale Bank van België, vermeerderd met vier (4) percent. Indien na de verzending van een ter post aangetekende brief de factuur niet betaald wordt binnen de vijftien (15) dagen zal het bedrag van de schuld vermeerderd worden met 10% met een minimum van 12,50 Euro onverminderd de intrest verschuldigd op dit bedrag. De aanvaarding door verkoper van een wissel of soortgelijk effect zal geen betaling uitmaken. Wanneer koper de betalingstermijnen met betrekking tot een factuur niet naleeft of wanneer verkoper aanwijzingen bezit dat de financiële toestand van koper ongezond is, mag hij naar eigen goeddunken betaling eisen van alle openstaande rekeningsaldi (vervallen of niet) en of alle uit te voeren bestellingen verbreken. Hij mag eveneens weigeren verdere leveringen te doen tenzij in geval van contante betaling of voldoende waarborg. Schuldvergelijking of inhouding van betaling door koper met betrekking tot om het even welke schuld is niet toegelaten tenzij in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verkoper.

 4. Verkoper is niet gebonden door leveringstermijnen die hij opgegeven heeft. Hij neemt geen verantwoordelijkheid op voor niet-levering binnen de overeengekomen tijd.

 5. Het risico van verlies van de hierbij verkochte goederen zal overgaan op de plaats van levering zoals bepaald door verkoper. De Incoterms 2000 zullen van toepassing zijn op export-verkoop.

 6. Verkoper behoudt zich het recht voor de wijze van vervoer te bepalen en de vervoerders aan te duiden tot op de plaats van levering. Koper zal de kosten dragen van bijzondere transportmodaliteiten door hem aangevraagd.

 7. Elke gedeeltelijke levering die door koper niet in ontvangst werd genomen binnen de oorspronkelijk vastgestelde maand mag naar verkopers goeddunken uitgesteld of verbroken worden zonder waarschuwing aan koper. Het uitstel of de verbreking zullen geen weerslag hebben op het resterend gedeelte van de bestelling.

 8. Indien verkoper om één of andere reden in de onmogelijkheid verkeert de totale bestelling te leveren, zal hij zijn beschikbare voorraad mogen toewijzen aan enkele of alle kopers of partiële zendingen doen zoals het hem eerlijk en praktisch lijkt, zonder aansprakelijkheid voor het gemis aan uitvoering dat eruit voortvloeit.

 9. Elke verantwoordelijkheid wordt afgewezen bij laattijdige of niet-levering als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van brand, ontploffing, ongeval, overstroming, arbeidsonlusten of schaarste aan arbeidskrachten, oorlog, beslissingen van of toegelaten door de regering, onmogelijkheid passend materiaal, uitrusting, petroleum energie of vervoer te bekomen, heirkracht, omstandigheden of gebeurtenissen waarop betrokken partij geen invloed heeft. Bestellingen getroffen door één van deze omstandigheden mogen door verkoper verbroken of uitgesteld worden zonder aansprakelijkheid.

 10. Terugzendbaar verzendings- of verpakkingsmateriaal dat afgeleverd wordt doch niet verkocht, blijft eigendom van verkoper en koper verbindt zich ertoe deze in goede staat terug te sturen binnen de termijn en naar de plaats door verkoper aangeduid. De vracht zal door de geadresseerde betaald worden. Elke borgsom door koper gestort voor het verzendings- of verpakkingsmateriaal komt verkoper toe ingeval van beschadiging of van niet-terugzending binnen de vastgestelde termijn. Indien er geen borgsom geëist werd, verbindt koper zich ertoe verkoper te vergoeden ten belopen van het bedrag aangeduid op de factuur van het beschadigde of niet binnen de termijn teruggestuurd materiaal. Verkopers beslissing van beschadigd materiaal te weigeren zal als onherroepelijk aangezien worden.

 11. Verkoper geeft geen enkele waarborg naast degene die uitdrukkelijk en schriftelijk werden vastgelegd. Alleen wordt gewaarborgd dat de hierbij verkochte goederen overeenstemmen met verkopers normen. De voorstelling of presentatie van producten op het E-commerce platform is niet bindend. De kleur van een product zoals afgebeeld op de website of een afdruk (printout) ervan kan verschillen van de werkelijke kleur aangezien de kleurschakering, de intensiteit en het contrast kunnen verschillen afhankelijk van de schermkwaliteit, of de kwaliteit van de afdruk. Koper kan de klantendienst of de commercieel vertegenwoordiger van verkoper om definitieve kleurstalen verzoeken. Indien hij dit niet doet kan de koopovereenkomst niet verbroken worden en zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn wegens verschillen tussen de op de website getoonde en de werkelijke kleur. Koper neemt alle risico's en verantwoordelijkheden op zich voor de gevolgen van het gebruik van de goederen hierbij bedoeld, hetzij deze afzonderlijk worden aangewend, hetzij samen met andere producten.

 12. Indien de goederen op een of andere wijze verwerkt werden door iemand anders dan verkoper zullen de waarborgen hierbij bepaald beperkt blijven tot de goederen zoals ze zijn vóór elke verwerking.

 13. Geen enkele klacht met betrekking tot afgeleverde of niet afgeleverde goederen zal aanvaard worden voor een bedrag dat hoger is dan de aankoopprijs van de goederen voor dewelke de schadevergoeding wordt geëist. Zichtbare schade en gebreken zullen spoedig moeten worden aangegeven. Indien binnen de 90 dagen van de leveringsdatum of de datum vastgesteld voor levering naargelang van het geval, geen reclamatie werd betekend, zal koper geacht worden afstand te doen van elke vordering met betrekking tot de goederen. Geen uitgaven of onkosten voortvloeiend uit een reclamatie zullen toegelaten worden zonder het schriftelijk akkoord van verkoper. Goederen zullen niet teruggezonden worden aan Verkoper zonder diens voorafgaand akkoord. Geen enkele reclamatie zal aanvaard worden nadat de goederen reeds op een of andere wijze verwerkt of omgevormd werden.

 14. Verkoper waarborgt dat de geleverde goederen op geen enkel Belgisch octrooi inbreuk plegen. Geen verdere waarborg in verband met octrooien wordt gegeven.

 15. Gehele of gedeeltelijke bestellingen zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar door koper tenzij met een schriftelijke toestemming van verkoper.

 16. Op aanvraag zal verkoper pogen technisch advies en bijstand te verlenen voor zover beschikbaar met betrekking tot het gebruik van goederen. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze technische hulp en bijstand kosteloos worden verstrekt. Verkoper neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid op zich voor de gegeven bijstand en adviezen of voor de bekomen resultaten. Raadgevingen en bijstand worden verstrekt en aanvaard op risico van koper.

 17. Indien de goederen FDM verkocht worden en gedurende het vervoer beschadigd werden, zal de koper de vervoerder verantwoordelijk stellen door melding op het leveringsbewijs, de ladingsbrief, het cognossement of het vervoerbiljet, naar gelang van het geval. Hij zal verkoper verwittigen per aangetekende brief en hij zal de goederen ter beschikking van verkoper houden tot de oorzaak en de aard van de schade vastgesteld zijn. Geen reclamatie voor beschadiging van goederen gedurende het vervoer zal in aanmerking genomen worden tweeënzeventig (72) uren na de aankomst van de goederen op de plaats van bestemming.

 18. Niet volledig betaalde goederen mogen niet aan derden in pand gegeven worden of in eigendom overgedragen worden.

 19. Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Mechelen zullen uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou geven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.