Betingelser for brug & Legal Entity


Legal Entity

Axalta Coating Systems Denmark ApS
Tangmosevej 87
DK-4600 Køge
Denmark

Tel: +43 43 07 99
Mail: info-dk@axalta.com

Terms of Use

Main

 

Velkommen til dette website. Axalta tilbyder Dem adgang til dette website på følgende vilkår og betingelser. Ved Deres brug af dette website accepterer De nedenstående vilkår og betingelser. Såfremt De har spørgsmål i relation til disse vilkår og betingelser, kontakt da venligst Axalta.

 

Information

Axalta er til enhver tid og uden forudgående varsel berettiget til at foretage ændringer tilføjelser og/eller ophøre med at operere hele eller dele af dette website, og Axalta påtager sig intet ansvar for opdatering af websitet.

 

Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, billeder, grafik, lydfiler, animation, medieobjekter samt arrangeringen af dem på Axaltas website er omfattet af ophavsrettens samt andre immaterialrettigheders beskyttelse. Indholdet af disse sider må ikke kopieres, ændres eller gøres tilgængeligt for andre til kommercielle formål. Dette gælder særligt i relation til kopiering/gengivelser, oversættelse samt lagring på mikrofilm og behandling på andre elektroniske medier.

 

Varemærker

Axalta logoet, Axalta, Axalta Coating Systems, og alle Axalta‘s produkter og tjenester er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Axalta Coating Systems, LLC og/eller dets datterselskaber. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.Disse varemærker må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Axalta.

 

Landespecifik produktinformation

Axalta stiller oplysninger til rådighed om dets verdensomspændende og lokale forretningsaktiviteter, der muligvis ikke er lige relevante for alle besøgende i alle lande. Såfremt Axalta produkter, programmer og tjenesteydelser, der er omtalt på dette website ikke er tilgængelige i Deres land, er sådanne referencer ikke ensbetydende med, at Axalta har til hensigt at sælge disse produkter, programmer eller tjenesteydelser i Deres land. Kontakt Deres lokale Axalta afdeling for yderligere oplysninger med hensyn til. salget af vores produkter i Deres land.

 

Ansvarsfraskrivelse

Alle billeder, tekst, priser og andet indhold på dette website er indsamlet og arrangeret af Axalta med størst mulig omhyggelighed og stilles alene til rådighed for informationshensyn.  Uagtet dette kan vi end ikke i de tilfælde, hvor De anvender denne information til at drive forretningsaktivitet med os, ikke garantere, at de informationer, der stilles til disposition på dette website, er fejlfri og præcise. Bortset fra direkte skader, der måtte forårsages som følge af Axaltas forsætlige misligholdelse eller grove uagtsomhed, kan Axalta derfor ikke gøres ansvarlig for hverken direkte, indirekte, særlige, straffende, tilfældige eller andre følgeskader, der måtte opstå på grund af. eller i forbindelse med Deres besøg på dette website, herunder, men ikke begrænset til, mistede indtægter, afbrydelse af erhvervsmæssig aktivitet, eller tab af programmer eller elektronisk data eller andre økonomiske tab. Axalta udelukker endvidere enhver indirekte indeståelse for salgbarhed, brugbarhed for noget bestemt formål eller ikke-overtrædelse af lovgivning eller patenter eller andre rettigheder tilkommende tredjemand.

 

Links

Til hjælp for vores besøgende har Axalta linket dette website til andre hjemmesider. Nogle af disse links fører dog til kilder, der er placeret på servere, der vedligeholdes af parter, som Axalta ikke kontrollerer. Axalta er ikke ansvarlig for indholdet eller tilgængeligheden af sådanne websites.

Alle links til Axaltas websteder fra tredjepart skal godkendes skriftligt af Axalta, med den undtagelse at Axalta giver samtykke til links, hvor selve linket og de sider, der aktiveres af linket, ikke:

  • opretter rammer omkring sider eller materialer på Axaltas websted eller bruger andre teknikker, som på nogen måde ændrer den visuelle udformning eller det visuelle udseende af indhold på Axaltas websted
  • opretter sammenligninger af Axaltas produkter eller tjenester med konkurrerende produkter eller tjenester
  • gengiver materialer fra det pågældende Axalta-websted eller Axaltas logoer eller varemærker uden at have indhentet skriftlig tilladelse til dette fra Axalta
  • giver vildledende oplysninger om dit forhold til Axalta
  • antyder, at Axalta på nogen måde godkender eller anbefaler den part, der har oprettet linket, eller den pågældende parts websted, tjenester eller produktudbud
  • giver et forkert eller misvisende billede af Axalta eller på anden måde skader den goodwill, der er knyttet til navnet Axalta og virksomhedens varemærker
  • indeholder indhold, der kan opfattes som groft, truende, chikanerende, krænkende eller stødende eller stærkt voldeligt, eller som bryder eller opfordrer andre til at bryde gældende lov
  • indeholder indhold, der kan opfattes som sjofelt, pornografisk eller seksuelt eksplicit.

 

Color display

Det på denne hjemmeside opførte indhold er kun beregnet til informationsformål, og er retslig uforpligtende. I særdeleshed er farvegengivelsen afhængig af egenskab og indstilling af grafikkort og billedskærm. Afvigelser mellem en lakerings farvetone som online-visning og den faktiske fremtoning kan derfor ikke udelukkes.

 

Ingen licens

Immaterialrettighederne, der er vist på dette website, inklusiv patenter, varemærker og ophavsrettighed, er beskyttede. Intet på denne side kan udlægges som værende en tildeling, stiltiende eller på anden vis, af nogen licens eller rettighed til immaterialrettighederne uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Axalta eller, hvis ikke fra Axalta, fra indehaveren af de relevante rettigheder.

 

Hemmeligholdelse af password

Såfremt en bruger er blevet tildelt et password/adgangskode, er brugeren eneansvarlig for passwordets/kodens sikkerhed og hemmeligholdelse. Enhver form for videreformidling af password/adgangskode er ikke tilladt. Passwordet/adgangskoden må alene anvendes til at opnå adgang til platformen og til at anvende de tjenesteydelser, der er tilgængelige på denne platform. Brugeren er eneansvarlig for alle adgange og transaktioner foretaget i hans/hendes navn. Såfremt brugeren får kendskab til, at en ikke autoriseret part har haft adgang til dennes password/adgangskode, er brugeren forpligtet til straks at ændre sit password/adgangskode.

 

Lovvalg

Dette website er skabt med henblik på efterlevelse af tysk ret. Axalta garanterer ikke for efterlevelse af noget andet lands lovgivning. Ethvert krav eller søgsmål, relateret til dette website eller brugen af det, skal undergives og fortolkes i overensstemmelse med tysk ret,  med undtagelse af lovvalgsprincipper, med mindre andet fremgår i relation til en bestemt transaktion.