Warunki sprzedaży

 1. Sprzedaż towarów przez Sprzedającego odbywać się będzie na następujących warunkach:
  Zobowiązanie Sprzedającego do sprzedaży towarów będzie ważne tylko wtedy, gdy zostanie wysłane przez Sprzedającego albo potwierdzenie zamówienia na piśmie albo rachunek, cokolwiek nastąpi wcześniej. Ponadto zaakceptowanie pełnych lub częściowych dostaw Sprzedającego, jeśli tak się zdarzy lub uiszczenie zapłaty przez Kupującego będzie uznane za przyjęcie warunków sprzedaży określonych przez Sprzedajacego. Żadne zmiany tych warunków nie mogą być wprowadzone jeśli nie zostały sporządzone na piśmie i nie zostały podpisane przez stronę, której dotyczą, poza tym żadne modyfikacje nie zostaną wprowadzone poprzez potwierdzenie lub otrzymanie zamówienia kupna Kupującego lub innego formularza zawierającego inne warunki.

 2. Umowa dotycząca zakupu towarów nie może być ani przeniesiona, ani przekazana przez Kupującego w całości lub w części, o ile nie zostanie udzielona na to zgoda Sprzedającego na piśmie.

 3. Towary, które mają być wysyłane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego będą fakturowane po cenie podanej przez Sprzedającego. Cena towarów, które mają być wysyłane w terminie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty potwierdzenia zamówienia, może zostać podwyższona przez Sprzedającego poprzez wysłanie zawiadomienia na piśmie o podwyższeniu ceny do Kupującego przynajmniej 10 (dziesięć) dni przed wejściem w życie podwyżki. Taka podwyżka będzie stosować się do towarów wysyłanych po dacie jej wejścia, chyba że przed wyżej wymienioną datą Kupujący odwoła swoje zamówienie z powodu niedostarczonej pozostałej ilości towarów, do których odnosi się podwyższona cena. Ustala sie również, że Sprzedający nie skorzysta z wyżej wymienionego prawa, jeśli wysyłka została opóźniona z jego winy.

 4. Warunki uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego są wyraźnie przedstawione Kupującemu. Niedotrzymanie warunków płatności będzie uznane za naruszenie umowy bez wysyłania dodatkowego przypomnienia. Do faktur nie zapłaconych w oznaczonym terminie będzie doliczona kara za zwłokę w wysokości ustawowych odsetek obowiązujących w danym okresie. W przypadku gdy Kupujący nie dotrzyma warunków płatności lub gdy Sprzedający otrzyma sygnały, iż odpowiedzialność Kupującego jest niewystarczająca, Sprzedający może, według swojego uznania, albo zażądać zapłacenia wszystkich należnych płatności - czy to już należnych czy też nie - i/lub odwołać wszelkie pozostałe zamówienia oraz odmówić realizacji dalszych dostaw, o ile Kupujący nie dostarczy gotówki lub odpowiednich zabezpieczeń, chyba że jeden z tych środków nie jest zgodny z obowiazującym prawem.
  Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie prawo unieważnienia umowy sprzedaży towarów w przypadku, gdy zostanie ona naruszona przez Kupującego w kwestii uregulowania płatności w określonym terminie.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru sposobu transportu i przewoźników do miejsca dostawy. Kupujący będzie ponosił koszty wszelkich specjalnych dyspozycji transportowych dokonanych na jego życzenie.

 6. Ryzyko straty zostanie przekazane zgodnie z zasadami ICC Incoterms cytowanymi przez Sprzedającego.

 7. Pomiary wagi towarów dokonane przez Sprzedającego w punktach wysyłki będą uważane za decydujące, chyba iż zostanie udowodnione, że są one mylne.

 8. Jeśli Kupujący nie zdoła zabrać towarów zgodnie z warunkami dostawy określonymi pierwotnie przez Sprzedającego, Sprzedający ma możliwość przełożenia dostawy lub anulowania sprzedaży tych towarów bez przetargu lub wysyłania wcześniejszego zawiadomienia do Kupującego. Przełożenia lub anulowanie dostaw nie będzie miało wpływu na pozostałą część zamówienia.

 9. Towary, za które nie została uiszczona należność w całości, nie mogą być zastawiane lub przekazywane

 10. Sprzedający gwarantuje, ze towary sprzedane na mocy niniejszej Umowy będą zgodne z odpowiadającą im specyfikacją. Kupujący przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za rezultaty użytkowania tych towarów, niezależnie od tego czy będą one używane pojedynczo czy też w połączeniu z innymi towarami. Gwarancja określona powyżej jest udzielana tylko na towary pierwszej jakości i nie odnosi się do towarów będących odrzutami ani też do towarów sprzedawanych przez Sprzedającego jako niepełnowartościowe.

 11. W przypadku przetworzenia towarów w jakikolwiek sposób i przez kogokolwiek już po ich sprzedaniu niniejszym ustala się, iż wszelkie gwarancje udzielone przez Sprzedajacego będą ograniczały się tylko do towarów w postaci w jakiej zostały przez niego sprzedane.

 12. Sprzedający gwarantuje, że sprzedaż towarów zgodnie z niniejszą Umową, nie narusza żadnego patentu ani w kraju ich pochodzenia, ani w Polsce. Nie udziela się żadnej dalszej gwarancji patentowej.

 13. Żadne roszczenie, czy to za towary dostarczone czy też za niedostarczenie towarów, nie będzie stanowiło kwoty wyższej niż cena towarów będących przedmiotem danego roszczenia.
  Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub straty zysku. W przypadku gdy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostawy towarów, które są ewidentnie zniszczone lub od daty ustalonej na dostarczenie faktycznie niedostarczonych towarów nie zostanie doręczone jakiekolwiek zawiadomienie o roszczeniu, to w takiej sytuacji uznaje się, iż Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń odnośnie zakupionych towarów. Sprzedający winien być również poinformowany o wszelkich wykrytych wadach ukrytych towarów. Jeśli roszczenie Kupującego jest rozpatrzone pozytywnie, Sprzedający winien mieć prawo do naprawy lub zastąpienia uszkodzonych towarów lub przyznania Kupującemu ceny obniżonej na te towary. Towary bądące przedmiotem roszczenia nie będą zwracane Sprzedającemu ani też nie zostaną usunięte w inny sposób bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia Sprzedającego.

 14. Za opóźnione w realizacji bądź też niezrealizowanie dostawy spowodowane okolicznościami będącymi poza kontrolą strony nim dotkniętej, takimi jak, ale nie tylko, ogniem, eksplozją, wypadkiem, powodzią, kłopotami z pracownikami lub brakiem pracowników, wojną, działaniami rządowymi, niemożnością otrzymania odpowiednich materiałów, wyposażenia, paliwa, mocy lub transportu strona dotknięta takimi katastrofami nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Towary narażone przez wystąpienie którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności mogą być wyeliminowane bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, natomiast prawa i obowiązki każdej ze stron pozostaną w takim przypadku bez zmian.

 15. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć pełnej ilości zamówionych towarów, może on wtedy przeznaczyć swoje dostępne zapasy towarów dla wszelkich lub wszystkich nabywców lub użytkowników (łącznie ze Sprzedającymi i jego filiami) lub dokonać częściowych wysyłek towarów na takiej podstawie, jaka wydaje się praktyczna lub fair i nie pociąga za sobą jakiejkolwiek odpowiedzialności za uchybienia w realizacji, które może z nich wynikać.

 16. Zwrotne opakowania przewożnych towarów lub kontenery dostarczane, lecz nie będące przedmiotem sprzedaży stosownie do niniejszej Umowy, są własnością Sprzedającego, a Kupujący zgadza się, iż dostarczy je w stanie nieuszkodzonym z uiszczona będzie opłata przewozowa do punktu przeznaczenia oraz w terminie określonym przez Sprzedającego. Jakakolwiek kaucja złożona przez Kupującego za takie opakowania przewozowe lub kontenery, będzie skonfiskowana w przypadku, gdy nie zostaną one zwrócone w określonym terminie w stanie nienaruszonym. W sytuacji, gdy nie wymagana jest kaucja, Kupujący zgadza się zwrócić Sprzedającemu za wartość jakiegokolwiek z opakowań przewoźnych lub kontenerów uszkodzonych lub nie zwróconych w ustalonym termnie. Kalkulacje Sprzedającego i odrzucenie uszkodzonych zwrotnych opakowań produktów i kontenerów będzie uznane za ostateczne.

 17. Niniejszym wyraźnie określa sie, iż jakakolwiek informacja techniczna dostarczona Sprzedającemu odnośnie użycia dostarczonych towarów jest udzielana bezpłatnie i Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności lub zobowiazań za jakiekolwiek podane informacje lub osiągnięte rezultaty, ponieważ wszystkie takie informacje są podawane i akceptowane na ryzyko Kupującego.

 18. Powyższe warunki Umowy podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. W przypadku jakichkolwiek sporów, które mogą wyniknać w związku z niniejszą Umową, będą one podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów warszawskich, ewentualnie na wniosek powoda, sądom właściwym dla miejsca prowadzenia przez pozwanego działalności gospodarczej, chyba że strony ustalą inaczej na piśmie.

Wuppertal, November 2014