แนวคิดริเริ่มด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


 แอ็กซอลตาสนับสนุนโปรแกรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกี่ยวข้องทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดของน้ำและอากาศ รวมถึงสนับสนุนและปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย

การอนุรักษ์น้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ

แอ็กซอลตาเป็นพันธมิตรกับ Ducks Unlimited องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเวลาหลายปี โดยแอ็กซอลตาให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ Ducks Unlimited ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตที่สำคัญของเรา จึงส่งผลดีต่อทั้งพนักงานและสมาชิกในชุมชน โครงการของเราในเม็กซิโกประกอบด้วยการติดตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสีย ส้วมแบบแห้ง เครื่องทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และถังหมักชีวภาพสำหรับผู้อาศัยในชุมชนใกล้กับทะเลสาบน้ำจืด เพื่อปรับปรุงมลพิษทางน้ำให้ดีขึ้น 

เรายังเป็นพันธมิตรกับ Stroud Water Research Center ในแถบ Greater Philadelphia ในการส่งเสริมความรู้และการดูแลรักษาระบบน้ำจืดผ่านการวิจัยระดับโลก การให้การศึกษา และการฟื้นฟูลุ่มน้ำ

การปลูกป่าในประเทศจีน

พิธีปลูกป่า "Axalta Forest" เป็นการเปิดตัวการสนับสนุนของเราสำหรับโปรแกรม Mother River Protection ของประเทศจีนในรูปของเงินช่วยเหลือแบบหลายปีสำหรับมูลนิธิ China Youth Development Foundation โดยมีการซื้อต้นไม้ เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย เพื่อปลูกและดูแลรักษาต้นไม้กว่า 30,000 ต้น เพื่อขยายพื้นที่ผืนป่า Xiahuayuan ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่ง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนโครงการจากโรงเรียนในท้องถิ่น ซึ่งได้นำหลักสูตรเกี่ยวกับระบบนิเวศมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกจากนี้ พนักงานของแอ็กซอลตาและสมาชิกชุมชน Ordos ในเขตมองโกเลียในยังได้นำต้นไม้ไปปลูกเพิ่มอีกด้วย

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศอินเดีย

แอ็กซอลตาร่วมมือกับมูลนิธิ S.M. Sehgal Foundation ของอินเดียในการสร้างสระน้ำขนาด 3 ล้านลิตรให้กับหมู่บ้าน Bhooriya Baas ในเขต อัลวาร์ ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง เพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนในชุมชนสำหรับใช้ในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ อันเป็นแหล่งรายได้หลักในการดำรงชีวิตของชาวบ้านโครงการนี้ยังรวมถึงการปลูกไม้ผลกว่า 500 ต้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ให้ร่มเงา และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเราได้ในรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2016-2017