Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation

เงื่อนไขการใช้

ขอต้อนรับทุกท่าน  แอ็กซอลตาได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเงื่อนไข) เมื่อคุณเข้ามาใช้งานเป็นการยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้  หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อ ศูนย์ข้อมูลองค์กร

ข้อจำกัดการใช้งานทั่วไป

แอ็กซอลตาหรือบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์จากเว็บไซต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของแอ็กซอลตาหรือบุคคลที่สาม  แอ็กซอลตามอบใบอนุญาตที่มีข้อจำกัด เป็นส่วนบุคคล ไม่มีสิทธิพิเศษและที่ไม่สามารถโอนสิทธิได้ให้กับคุณในการใช้และแสดงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณโดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับแอ็กซอลตา  แต่ในที่นี้คุณไม่มีสิทธิในการทำสำเนา ดึงข้อมูล แสดง กระทำ ทำซ้ำ แพร่กระจาย ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงหรือการกระทำในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวมา ใบอนุญาตดังกล่าวสามารถถูกยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณกระทำผิดเงื่อนไข เมื่อสิทธิสิ้นสุดลงคุณต้องทำลายข้อมูลใดใดที่ดึงมาและรวมถึงข้อมูลที่พิมพ์ออกมาทันที คุณไม่มีสิทธิในการใช้หรือผลประโยชน์ใดใดบนเว็บไซต์และวัสดุใดใดบนเว็บไซต์นี้ (ไม่มีสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา) และคุณยินยอมที่จะไม่ “ขโมย” หรือ “จำลอง” เว็บไซต์และวัตถุใดใดที่อยู่บนเว็บไซต์จากเซอร์เวอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอ็กซอลตาเสียก่อน

แอ็กซอลตาไม่ได้ติดตามการลงข้อความของคุณบนเว็บไซต์สม่ำเสมอแต่สงวนสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น  อย่างไรก็ดีเราพยายามในการส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนอินเตอร์เน็ต หากแอ็กซอลตาพิจารณาแล้วว่ามีการใช้เว็บไซต์หรือบริการไปในทางที่ไม่เหมาะสม แอ็กซอลตามีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบถึงการกระทำดังกล่าว แอ็กซอลตาจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอินเตอร์เน็ต

สินค้าและบริการที่มี

แอ็กซอลตามีเว็บไซต์มากมายสำหรับภูมิภาคต่างๆทั่วโลกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ เนื้อหาต่างๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) บริการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจแตกต่างกับกับพื้นที่อื่นๆอันเนื่องมาจากความพร้อม  กฎหมายท้องถิ่นหรือภูมิภาค การขนส่งและเรื่องอื่นๆ แอ็กซอลตาไม่ได้มีการรับรองว่าผู้ใช้ในภูมิภาคหนึ่งจะได้รับบริการจากเว็บไซต์แอ็กซอลตาในอีกภูมิภาคหนึ่งและแอ็กซอลตาอาจยกเลิก คำสั่งของผู้ใช้หรือย้ายผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่อยู่ในภูมิภาคที่ผู้ใช้พำนักอยู่หากผู้ใช้พยายามที่จะขอใช้บริการจากเว็บไซต์ของภูมิภาคอื่น

ข้อมูลของแอ็กซอลตาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นมีแหล่งอ้างอิงหรืออ้างอิงจากสินค้า โปรแกรมและบริการของแอ็กซอลตาที่ไม่ได้มีในประเทศของคุณ การอ้างอิงนั้นไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าแอ็กซอลตาพยายามนำเสนอสอนค้าและบริการนั้นในประเทศของคุณแต่อย่างใด ฉะนั้นให้ติดต่อกับศูนย์ข้อมูลธุรกิจของแอ็กซอลตาที่อยู่ในประเทศของคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีอยู่

การเชื่อมโยง

จากเว็บไซต์ของแอ็กซอลตาถึงเว็บไซท์ของบุคคลที่สาม

ในการใช้เว็บไซต์ของแอ็กซอลตา คุณอาจมีการตอบสนอง เข้าร่วมโปรโมชั่น ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้โฆษณา สมาชิกหรือผู้สนับสนุนของเว็บไซต์การตอบสนองใดใดต่อโฆษณา การซื้อหรือโปรโมชั่น การส่งของ การจ่ายเงินซื้อสินค้าและ/หรือบริการ รวมไปถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดอื่นๆ การรับประกันหรือการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือโปรโมชั่น เป็นการกระทำของคุณต่อบุคคลที่สามโดยตรง แอ็กซอลตาไม่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระทำนั้น

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของแอ็กซอลตา การเชื่อมโยงเหล่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุนหรือก่อตั้งโดยแอ็กซอลตา โดยคุณทราบดีว่าแอ็กซอลตาได้ให้ข้อมูลการเชื่อมโยงเหล่านั้นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณ และคุณทราบดีว่าแอ็กซอลตาไม่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับเนื้อหาหรือการเชื่อมโยงที่แสดงอยู่แต่อย่างใด

จากเว็บไซต์บุคคลที่สามถึงเว็บไซต์แอ็กซอลตา

บุคคลที่สามที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์แอ็กซอลตาไปสู่เว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น (ผู้เชื่อมโยง) จะต้องได้รับความยินยอมจากแอ็กซอลตาเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นแอ็กซอลตาแสดงความยินยอมในการเชื่อมโยงนั้นและหน้าที่เชื่อมโยงนั้นจะต้องไม่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้:

  • จำลองหรือสร้างกรอบหรือใช้เทคนิคอื่นใดที่จะเปลี่ยนวัตถุ ภาพหรือเนื้อหาบนเว็บไซท์ของแอ็กซอลตา
  • เปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของแอ็กซอลตากับสินค้าและบริการของคู่แข่ง
  • ไม่กระทำซ้ำวัตถุ โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของแอ็กซอลตาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากเอ็กซอลต้า
  • แถลงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเอ็กซอลต้า
  • บ่งชี้เป็นนัยยะว่าเป็นผู้เชื่อมโยงเว็บไซท์หรือผู้เชื่อมโยงที่เป็นบุคคลที่สามหรือผู้นำเสนอบริการหรือสินค้าในทางใดทางหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติจากแอ็กซอลตา
  • กระทำการในลักษณะที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้าของแอ็กซอลตา
  • บรรจุข้อมูลที่สามารถตีความหรือทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นการคุกคาม ล่วงละเมิด ดูหมิ่นศาสนา ฝ่าฝืนหรือยุยงให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมาย
  • บรรจุข้อมูลที่สามารถตีความหรือทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นภาพลามกอนาจารหรือแสดงออกทางเพศ
  • เนื้อหาจะต้องมีความเหมาะสมกับกับทุกกลุ่มวัย

การจะได้รับการอนุญาตจากแอ็กซอลตาผู้เชื่อมโยงจะต้องทำตามเงื่อนไขดังกล่าวและผู้เชื่อมโยงรับทราบว่าแอ็กซอลตาสามารถบอกเลิกการอนุญาตการเชื่อมโยงเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ และผู้เชื่อมโยงจะต้องลบตัวเชื่อมโยงออกจากเว็บไซต์ทันที

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของแอ็กซอลตา  ผู้เชื่อมโยงยินยอมจ่ายค่าชดเชยและรักษาความปลอดภัยของแอ็กซอลตาจากความเสียหาย การความรับผิดต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงนั้น แอ็กซอลตาไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าจะทางอ้อม หรือที่เหนือความคาดหมาย การลงโทษและความเสียดายที่เป็นผลพวงจากการเชื่อมโยงนั้น แอ็กซอลตาไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงดังกล่าว


ตามเงื่อนไขดังที่กล่าวมา หากผู้เชื่อมโยงต้องการได้รับการอนุมัติจากแอ็กซอลตาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับการอนุมัติจากแอ็กซอลตา โปรดติดต่อที่ตัวเชื่อมโยงติดต่อที่ด้านล่างของเว็บไซต์แอ็กซอลตา และเลือกที่ ‘website feedback’ อธิบายคำขอในพื้นที่สำหรับเขียนคำถามและตัวแทนของแอ็กซอลตาจะติดต่อกลับคุณ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

คุณได้ยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่อาจกระทบกับคุณภาพวัตถุบนเว็บไซต์ แอ็กซอลตาไม่ได้รับรองหรือรับประกันวัตถุบนเว็บไซต์ทั้งหมดและบางส่วน แอ็กซอลตาไม่ได้รับรองความถูกต้องของลำดับเวลาของวัตถุต่างๆนั้น แอ็กซอลตาไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของวัตถุนั้นๆไม่ว่าวัตถุนั้นจะได้มาจากแอ็กซอลตาหรือบุคคลที่สาม  


แอ็กซอลตาและบุคคลที่สามที่นำเสนอบริการ วัตถุหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับรองต่อคุณภาพ ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของวัตถุ ข้อมูล สินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์   เงื่อนไขทั้งหมด การดำเนินการ และการรับรองต่างๆทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย เป็นไปตามกำหมายหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการรับรองโดยปริยาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามแอ็กซอลตาปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว  แอ็กซอลตาไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดกับคุณหรือบุคคลที่สามไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อมหรือโดยบังเอิญก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ไม่ว่าจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของคุณเองก็ตาม ไม่ว่าแอ็กซอลตาจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสียหายนั้นไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป: ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เอ็กซอลต้าไม่ได้จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือการบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ

ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย รูปภาพหรือการแสดงใดใดเกี่ยวกับสินค้าบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาด แอ็กซอลตาไม่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้น ราคาและสินค้าและบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแอ็กซอลตา  
แอ็กซอลตามีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าคำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันแล้วหรือมีการตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม หากมีการตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตของคุณแล้วจากการซื้อสินค้าและคำสั่งซื้อได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แอ็กซอลตาจะคืนเงินเครดิตคืนให้กับบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนเงินที่ถูกตัดยอดไป

กฎหมายท้องถิ่น; การควบคุมการส่งออก

แอ็กซอลตาควบคุมและดูแลเว็บไซต์จากสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและไม่มีตัวแทนอยู่ในสถานที่อื่น  การตลาดและเครื่องมือทางการตลาดที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นเป็นการกระทำโดยตรงบุคคล บริษัทและนิติบุคคลอื่นๆที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณใช้เว็บไซต์นี้นอกเขตสหรัฐอเมริกาคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่รวมไปถึงระเบียบการนำเข้าส่งออก

วัตถุต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา  วัตถุเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายสหรัฐอเมริกา ทั้งวัตถุและข้อมูลไม่ได้จำเป็นต้องได้มาจากเว็บไซต์ แต่จำเป็นสำหรับการส่ง การโอนย้ายหรือการส่งกลับออกไปทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมสู่ประเทศที่ถูกสั่งห้ามหรือประเทศของพวกเขา และต้องไม่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทางนิวเคลียร์ อาวุธเคมีชีวภาพหรือโครงการขีปนาวุธ   ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับการใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกของสหรัฐอย่างเคร่งครัดและได้รับใบอนุญาตส่งออกหรือการส่งกลับ

เครื่องหมายการค้า

ตราสัญลักษณ์ของแอ็กซอลตา เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแอ็กซอลตาและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (AxaltaTM)  (Axalta Coating SystemsTM) และสินค้าทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์ TM หรือ ®  ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแอ็กซอลตาโค้ทติ้ง ซิสเต็มส์และบริษัทในเครือ  เครื่องหมายการค้าของแอ็กซอลตาอาจไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่ของแอ็กซอลตา

เงื่อนไขการปรับปรุงเพิ่มเติม

แอ็กซอลตาอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าใช้บริการของคุณหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น

ข้อกฎหมาย

การกระทำใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเดอลาแวร์ โดยไม่คำนึงถึงประเด็นหรือข้อขัดแย้งของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของขอบเขตอำนาจกฎหมายใด  เมื่อเกิดข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและ/หรือการใช้เว็บไซต์ คุณต้องยื่นเรื่องต่อศาลที่เดอลาแวร์

กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

การส่งและการใช้วัตถุใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลและสาธารณะ กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร และกฎหมายอื่นๆ คุณรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆหรือการกระทำของผู้อื่นที่กระทำโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณ  ดังนั้นคุณจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายและไม่ให้แอ็กซอลตารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทนผู้ได้รับใบอนุญาตและหุ้นส่วนธุรกิจจากความเสียหายจากค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบอื่นๆ (รวมถึงค่าทนาย) อันเนื่องมาจากการหลีกเลี่ยง การเรียกร้องหรือความต้องการของบุคคลที่สามที่คุณได้ใช้เว็บไซต์หรือผู้อื่นที่ใช้เว็บไซต์ในนามของคุณที่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงการไม่จำกัดสถานที่ที่ใช้งาน)  

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุด:   31 พฤษภาคม , 2013