Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation

Axalta th_TH

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์
นโยบายความเป็นส่วนตัว

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและเราต้องการให้คุณทราบว่าเรามีการเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างไร รวมไปถึงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อน ภายใต้การกำกับดูของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ซึ่งคุณได้เข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว (ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นตามลำดับ) รวมไปถึงแหล่งอื่นๆซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์เท่ากับคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณสมัครงานผ่านเว็บไซต์ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ใช้ข้อมูลที่คุณให้นั้นผ่านศูนย์รับสมัครที่ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุฐานะความเป็นบุคคล เช่น :

 • ชื่อ
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร  (รวมไปถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้)
 • หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์
 • ที่อยู่สำหรับส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
 • หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคู่ค้า
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน เช่นหมายเลขประกันสังคม เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินเมื่อคุณใช้เครดิต
 • ประวัติการซื้อขาย

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆและมีการให้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น:

 • เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการหรือส่งคำร้องต่างๆ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์
 • เมื่อคุณส่งใบรับประกัน
 • เมื่อคุณสมัครรับข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 • เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชั่น เข้าร่วมการจับรางวัล ร่วมทำแบบสอบถามหรือกิจกรรมอื่นๆ
 • เมื่อคุณเข้าร่วมบล็อกหรือฟอรั่มต่างๆ
 • เมื่อคุณทำการวิจัยตลาด เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมอื่นๆ

เราอาจมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ผ่านแหล่งต่างๆของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์มารวมกัน  ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนสินค้า การส่งคำถามหรือกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ    เราจะใช้ข้อมูลที่ได้เหล่านั้นตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

 • ตอบข้อซักถามที่คุณได้ถาม เช่นการส่งคำตอบผ่านอีเมล เป็นต้น
 • ส่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายหรือข้อมูลการบริหารงานอื่นๆของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์
 • ปิดการขาย ตัวอย่างเช่น ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงิน ดำเนินการส่งสินค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของคุณรวมไปถึงการให้บริการลูกค้าด้านอื่นๆ
 • ส่งข้อมูลการสื่อสารการตลาดที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้า
 • นำเสนอสินค้าใหม่ๆให้คุณได้รู้จัก
 • ให้คุณได้เข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขันและโปรโมชั่นต่างๆ ในบางกิจกรรมอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นเราจึงต้องทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดอย่างระมัดระวัง
 • ให้คุณสามารถส่งข้อความถึงเพื่อนผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น    โดยในการใช้ฟังชั่นดังกล่าวนี้เท่ากับว่าคุณได้อนุญาตให้แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ใช้ชื่อและอีเมลของเพื่อนคุณได้
 • ให้คุณสามารถสื่อสารโต้ตอบกับผู้อื่นได้ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น(เช่นบล็อก กระดานสนทนา การส่งข้อความ โพรไฟล์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ)
 • ให้คุณสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมเทคโนโลยีฟอรั่มและกิจกรรมอื่นๆกับแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์
 • ใช้ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่นวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ปรับปรุงเว็บไซต์ของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ปรับปรุงการบริการของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ พัฒนากิจกรรมการตลาดระบุแนวโน้มการใช้งานและพิจารณาประสิทธิภาพของกิจกรรมโปรโมชั่นของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์
 • วัตถุประสงค์อื่นตามที่เราเห็นสมควร ได้แก่: (ก) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมไปถึงกฎหมายของประเทศอื่นนอกถิ่นพำนักของคุณ (ข) ตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) ตามข้อเรียกร้องจากหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศถิ่นพำนักของคุณ (ง)  บังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (จ) ปกป้องการดำเนินงานของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ฉ) ปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและทรัพย์สินอื่นๆของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ และ (ช) เพื่อให้แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์สามารถการเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • เปิดเผยข้อมูลภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว  แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์และบริษัทในเครือท้องถิ่นซึ่งคุณติดต่ออยู่นั้นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้ข้อมูลกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ เช่นเว็บไซต์โฮสติ้ง  วิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการชำระเงิน การสั่งสินค้า การกระจายสินค้า การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการข้อมูลสารสนเทศ การบริการลูกค้า การบริการส่งอีเมล การใช้บัตรเครดิต  การตรวจสอบและบริการอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นสามารถให้บริการต่อไปได้
 • ให้ข้อมูลกับบุคลที่สามอย่างเช่นตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายที่ดำเนินงานให้กับแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์โดยอาจรวมไปถึงการสื่อสารการตลาดด้วย
 • ให้กับบุคคลที่สามที่เป็นผู้สนับสนุนรางวัลสำหรับการจับรางวัล การแข่งขันหรือโปรโมชั่นในลักษณะเดียวกัน
 • เพื่อระบุตัวตนของคุณกับผู้ให้บริการในการส่งข้อมูลถึงคุณผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งต่างๆ
 • ให้กับบุคลที่สามในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เช่นการควบรวม การขาย การร่วมทุน การมอบหมาย การโอนย้ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้นของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (รวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือที่คล้ายคลึงกัน)
 • วัตถุประสงค์อื่นตามที่เราเห็นสมควร ได้แก่: (ก) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมไปถึงกฎหมายของประเทศอื่นนอกถิ่นพำนักของคุณ (ข) ตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) ตามข้อเรียกร้องจากหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศถิ่นพำนักของคุณ (ง)  บังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (จ) ปกป้องการดำเนินงานของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ฉ) ปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและทรัพย์สินอื่นๆของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ และ (ช) เพื่อให้แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์สามารถการเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 • การเปิดเผยข้อมูลโดยตัวของท่านเอง เมื่อคุณเข้าไปใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ในการสื่อสารกับบุคคลอื่น เช่นบล็อก กระดานสนทนา การส่งข้อความ โพรไฟล์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ) เมื่อคุณใช้งานสื่อเหล่านี้คุณต้องระมัดระวังข้อมูลส่วนตัวได้แก่ชื่อ ที่อยู่ อีเมลที่อาจจะปรากฏต่อสายตาบุคคลอื่น เราไม่รับผิดชอบกับข้อมูลที่คุณส่งผ่านสื่อเหล่านี้ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวสูง (เช่นข้อมูลด้านสุขภาพหรือข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น) หากคุณใช้สื่อเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นแม้ว่าคุณจะออกจากหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นไปแล้วก็ตาม

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

“ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อมูลสำหรับระบุความเป็นบุคคล ได้แก่:

 • ข้อมูลเบราเซอร์
 • ข้อมูลที่ได้จาก cookies, pixel tags และเทคโนโลยีอื่นๆ  
 • ข้อมูลประชากรและข้อมูลอื่นๆที่คุณให้
 • ข้อมูลผลรวม

การเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์อาจเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจากหลายช่องทาง รวมไปถึง :

 • ผ่านเบราเซอร์ของคุณ : ข้อมูลบางอย่างถูกเก็บจากเบราเซอร์ส่วนใหญ่ เช่น Media Access Control (MAC) Windows or Macintosh  หน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นต่างๆ และอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์
 • การใช้งาน cookies: Cookies อนุญาตให้มีถ่ายโอนหรือส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเป็นข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  เราใช้ cookies และเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นกับคุณ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และทำการตลาดส่วนบุคคลสำหรับคุณ  หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลผ่านการใช้งาน cookies มีขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้คุณสามารถปฏิเสธการใช้งาน cookies   เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ cookies ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/
 • การใช้ pixel tags web beacons clear GIFs หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน: สิ่งเหล่านี้อาจถูกใช้เกี่ยวกับบางหน้าของเว็บไซต์และ ข้อมูลแบบ HTML-formatted การติดตามการใช้งานของผู้ใช้ และผู้รับอีเมล ความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์และตัวแปรทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการโต้ตอบ  
 • ข้อมูลที่ได้จากคุณ : เช่นข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่คุณใช้ในการสื่อสารด้วยความสมัครใจ หากไม่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ใช้แสดงความเป็นบุคคลของคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • ข้อมูลที่ได้จากการรวมข้อมูล: ข้อมูลผลรวมที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เป็นตัวระบุความเป็นบุคคลของคุณหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (ตัวอย่างเช่น การที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการคำนวณจำนวนร้อยละของผู้ใช้แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ตามรหัสโทรศัพท์พื้นที่)

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งที่จะใช้ระบุความเป็นบุคคลของคุณ เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยจุดมุ่งหมายใดก็ได้ ในบางครั้งเราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลส่วนบุคคลเข้าด้วยกัน (เช่น การรวมข้อมูลชื่อของคุณกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์)เพื่อจุดมุ่งหมายทางการตลาดส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกปฏิบัติในฐานะข้อมูลส่วนบุคคลโดยแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์

ข้อมูล IP

“IP Address” คือหมายเลขคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานโดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ (ISP)

การเก็บข้อมูล IP

ข้อมูล  IP จะถูกเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ รวมไปถึงข้อมูลเวลาและหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปชมด้วย  การเก็บข้อมูล IP เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของบรรดาเว็บไซต์ต่างๆ

การใช้และเปิดเผยข้อมูล IP ของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ใช้ข้อมูล IP ในหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันเช่น ใช้ในการคำนวณระดับการใช้เว็บไซต์ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเซอร์เวอร์ บริหารจัดการเว็บไซต์และการแสดงผลข้อมูล  เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูล IP ได้ในทุกวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูล IP server log files และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในฐานะข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับการร้องขอตามกฎหมาย  

โฆษณาตามความสนใจ

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ที่ใช้ cookies, pixel tags, web beacons, clear GIFs หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันในการติดตามการใช้งานของผู้ใช้และผู้รับอีเมลผ่าน non-affiliate websites ที่มีอยู่ตลอดเวลา เพื่อแสดงผลโฆษณาตามความสนใจรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น เราใช้บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ นำเสนอสินค้าหรืออื่นๆที่คุณอาจสนใจในขณะที่คุณกำลังออนไลน์

เว็บไซท์ของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใด้กล่าวถึงและเราก็ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูลหรือการกระทำอันใดของบุคคลที่สามซึ่งนับรวมไปถึงบุคคลที่สามที่ดำเนินการเว็บไซต์อื่นๆที่มีลิงค์ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของแอ็กซอลตา

ผู้โฆษณา

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์อาจใช้บริษัทผู้โฆษณาอื่นในในการลงโฆษณาเมื่อคุณเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ บริษัทเหล่านี้อาจนำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาใช้บริการของคุณเพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจ  บริษัทเหล่านี้อาจติดตั้งหรือวาง cookie ไว้บนเบราเซอร์ของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำเหล่านี้และต้องการทราบว่าคุณไม่ประสงค์ให้บริษัทเหล่านี้นำข้อมูลไปใช้ได้หรือไม่ ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

ความปลอดภัย

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ใช้มาตรการขององค์กร มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ น่าเสียดายที่ว่าไม่มีอะไรจะรับรองได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบการเก็บข้อมูลจะปลอดภัย  หากคุณมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าการใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั้นของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ไม่มีความปลอดภัย (เป็นต้นว่าคุณรู้สึกว่าบัญชีเข้าใช้งานแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ไม่ปลอดภัย) ขอให้คุณแจ้งให้แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ทราบทันทีโดยผ่านทาง “Contacting Axalta Coating Systems” ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้

ตัวเลือกและการเข้าถึง

ตัวเลือกของคุณที่เกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ให้ตัวเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด  โดยในการติดต่อกับแอ็กซอลตาคุณสามารถคลิ๊กเลือกที่จะไม่รับข้อมูลทางการตลาดจากแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์และร้องขอไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราจะรีบดำเนินการตามคำร้องของคุณโดยเร็วที่สุด แม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาด เราก็ไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการได้  หากคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารจากแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ เราอาจยังคงส่งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่คุณไม่สามารถตอบปฏิเสธการรับได้  

การเข้าถึง การเปลี่ยน การระงับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีความประสงค์ที่จะขอดู แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ ลบหรือจำกัดแอ็กซอลตาในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอให้คุณติดต่อกับแอ็กซอลตา  Axalta.

ในคำร้องของคุณ กรุณาระบุข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน ว่าคุณต้องการให้ข้อมูลนั้นถูกระงับจากระบบของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์หรือแจ้งกับแอ็กซอลตาถึงข้อจำกัดที่ต้องการให้แอ็กซอลตาปฏิบัติต่อขอมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะรีบดำเนินตามข้อเรียกร้องของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดที่วางไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บข้อมูลที่ยาวนานกว่านั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย

การใช้งานของผู้เยาว์

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์และเราก็สนับสนุนให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคอยดูแลบุตรหลานในขณะที่ทำกิจกรรมออนไลน์  เว็บไซต์ของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี อีกทั้งเรายังไม่เก็บข้อมูลของผู้เยาว์เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าหรือบริการ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนและชุมชนต่างๆ อย่างเช่นวิทยาศาสตร์และการตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรักษาหรือดำเนินการในประเทศที่คุณอยู่อาศัยหรือประเทศที่เรามีผู้ให้บริการ  และการเข้าใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลจากประเทศคุณสู่ประเทศอื่นรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจมีข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลที่แตกต่างจากในประเทศของคุณ  

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

อย่าส่งข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวกับแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (เช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ความเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือสมาชิกภาพสหภาพการค้า เป็นต้น ) ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ

การปรับปรุงข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดูที่ “แก้ไขล่าสุด” ที่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บไซต์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายดังกล่าวจะมีผลทันทีที่มีการประกาศบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น การใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขนั้นแล้ว  

ติดต่อกับแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ติดต่อได้ที่ Axalta.


แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์
นโยบายความเป็นส่วนตัวระดับสากล:


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นคำมั่นของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งให้กับแอ็กซอลตาแล้วถูกใช้โดยแอ็กซอลตาในวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ ขอบเขตของนโยบายดังกล่าวรวมไปถึงการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สาม ในระดับสากลนั้นแอ็กซอลตาและบริษัทในเครือจะสร้างและรักษากระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องด้วยนโยบายดังกล่าว

เราเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

แอ็กซอลตาถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญและให้คำมั่นว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แอ็กซอลตาจะมีการทบทวนข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมาย

เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

แอ็กซอลตาจะมีการแจ้งให้ทราบถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โดยจะมีการอธิบายถึงความจำเป็นของข้อมูลและอธิบายว่าข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างไร

ต้องได้รับความยินยอมให้เก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย แอ็กซอลตาจะต้องได้รับความยินยอมให้เก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เราจัดการและกระจายข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้

แอ็กซอลตาจะเก็บและใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับที่แจ้งไป อย่างไรก็ดีแอ็กซอลตาอาจตัดสินใจที่จะลบข้อมูลบางอย่างออกและใช้ผลลัพธ์ของข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ บันทึกทางประวัติ วิทยาศาสตร์และวัตถุประสงค์อื่นๆที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

แอ็กซอลตาจะพยายามในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

เรามอบทางเลือกในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล

แอ็กซอลตาจะดำเนินการขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดในการให้บุคคลสามารถเข้าถึง แก้ไขหรือลบข้อมูลของพวกเขาได้

เราให้ผู้ที่ดำเนินการข้อมูลของแอ็กซอลตาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แอ็กซอลตาให้ผู้ที่ให้ข้อมูลจากแอ็กซอลตาหรือขอข้อมูลจากแอ็กซอลตา รวมไปถึงผู้ที่ให้บริการให้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 

เรามีกระบวนการบริหารจัดการต่อข้อร้องเรียน

แอ็กซอลตาจะพิมพ์กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียน ในเรื่องของความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของกระบวนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำสั่งศาล

แอ็กซอลตาจะเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับคำสั่งจากศาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เช่นในกรณีที่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย)

เราจะทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับนโยบายของแอ็กซอลตา

แอ็กซอลตาจะจัดการให้กระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย การปฏิบัติและคำแนะนำต่างๆสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้

 

นโยบายนี้มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้

แอ็กซอลตาสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายนี้หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่ Axalta ที่หัวข้อ "นโยบายของเรา"

Rev. Oct. 01, 2013 dlm

 


แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์
นโยบายความเป็นส่วนตัวระดับสากล:


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นคำมั่นของแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งให้กับแอ็กซอลตาแล้วถูกใช้โดยแอ็กซอลตาในวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ ขอบเขตของนโยบายดังกล่าวรวมไปถึงการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สาม ในระดับสากลนั้นแอ็กซอลตาและบริษัทในเครือจะสร้างและรักษากระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องด้วยนโยบายดังกล่าว

เราเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

แอ็กซอลตาถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญและให้คำมั่นว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แอ็กซอลตาจะมีการทบทวนข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมาย

เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

แอ็กซอลตาจะมีการแจ้งให้ทราบถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โดยจะมีการอธิบายถึงความจำเป็นของข้อมูลและอธิบายว่าข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างไร

ต้องได้รับความยินยอมให้เก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย แอ็กซอลตาจะต้องได้รับความยินยอมให้เก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เราจัดการและกระจายข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้

แอ็กซอลตาจะเก็บและใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับที่แจ้งไป อย่างไรก็ดีแอ็กซอลตาอาจตัดสินใจที่จะลบข้อมูลบางอย่างออกและใช้ผลลัพธ์ของข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ บันทึกทางประวัติ วิทยาศาสตร์และวัตถุประสงค์อื่นๆที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

แอ็กซอลตาจะพยายามในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

เรามอบทางเลือกในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล

แอ็กซอลตาจะดำเนินการขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดในการให้บุคคลสามารถเข้าถึง แก้ไขหรือลบข้อมูลของพวกเขาได้

เราให้ผู้ที่ดำเนินการข้อมูลของแอ็กซอลตาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แอ็กซอลตาให้ผู้ที่ให้ข้อมูลจากแอ็กซอลตาหรือขอข้อมูลจากแอ็กซอลตา รวมไปถึงผู้ที่ให้บริการให้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 

เรามีกระบวนการบริหารจัดการต่อข้อร้องเรียน

แอ็กซอลตาจะพิมพ์กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียน ในเรื่องของความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของกระบวนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำสั่งศาล

แอ็กซอลตาจะเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับคำสั่งจากศาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เช่นในกรณีที่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย)

เราจะทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับนโยบายของแอ็กซอลตา

แอ็กซอลตาจะจัดการให้กระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย การปฏิบัติและคำแนะนำต่างๆสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้

Safe Harbor

ในกรณีที่แอ็กซอลตารับรองกับ The EU-US Safe Harbor Framework และ The US-Swiss Safe Harbor Framework เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากพื้นที่เศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ แอ็กซอลตาจะปฏิบัติตามหลักการของ The Safe Harbor Principles โดยสามารถศึกษาได้จาก www.export.gov/SafeHarbor

นโยบายนี้มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้

แอ็กซอลตาสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายนี้หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่ Axalta ที่หัวข้อ "นโยบายของเรา"

Rev. Oct. 01, 2013 dlm