Voltatex 4310


我们的Voltatex® 4310能提供不含苯乙烯的新一代低排放单组分浸渍树脂。为了优化加工粘度,产品含有少量的乙烯基甲苯。                             

Voltatex®4310符合欧盟法规             

- 2003/11/EU(多溴联苯醚)
- 2006/121/EU(REACh法规)
- 2011/65/EU(RoHS法规)                 

产品标准

耐热等级:
≤ 180 °C  

应用:
- 滴漆工艺
- 滚浸工艺

市场:
- 电机(转子)
- 低电压

其他属性:
- UL 认证

产品属性
产品类型 滴浸树脂
化学基材 聚酯亚胺
粘度,DIN 53019(25℃) 800 - 1,200 mPas
特殊属性 单组份,烘箱固化

为申请 Voltatex 4310 技术参数表,我们需要您填写下列表格,提供您的个人信息。

请输入您的名字
请输入您的姓氏
请输入您的公司
请输入您的国家
请输入您的联系电话