Voltatex 4305


我们的Voltatex® 4305能提供排放较低的新一代单组分浸渍树脂。             

Voltatex®4305符合欧盟法规             

- 2003/11/EU(多溴联苯醚)
- 2006/121/EU(REACh法规)
- 2011/65/EU(RoHS法规)                 

产品标准

耐热等级:
≤ 180 °C  

应用:
- 浸渍&烘烤

市场:
- 电机(定子、转子)
- 低电压

其他属性:
- UL 认证

产品属性
产品类型 浸渍树脂
化学基材 聚酯亚胺
粘度,DIN 53019(25℃) 800 - 1,200 mPas

为申请 Voltatex 4305 技术参数表,我们需要您填写下列表格,提供您的个人信息。

请输入您的名字
请输入您的姓氏
请输入您的公司
请输入您的国家
请输入您的联系电话