Voltatex 4015


具有高毛细活性的透明、黄棕色、单组份即用型热固性浸渍树脂。                                             

Voltatex®4015符合欧盟法规                                           

- 2003/11/EU(多溴联苯醚)
- 2006/121/EU(REACh法规)
- 2011/65/EU(RoHS法规)

产品标准

耐热等级:≤200 °C

应用:滴漆工艺、滚浸工艺

市场:电机(定子、转子)、低电压

环境影响:不含乙烯基甲苯

其他属性:UL认证

产品属性
产品类型 滴浸树脂
化学基材 聚酯亚胺
流动时间,53211(23℃) 27-33 秒
特殊属性 单组份,烘箱固化

为申请 Voltatex 4015 技术参数表,我们需要您填写下列表格,提供您的个人信息。

请输入您的名字
请输入您的姓氏
请输入您的公司
请输入您的国家
请输入您的联系电话