Voltatex 4010


具有高毛细活性的热固性、透明、黄棕色、单组份即用型热固性浸渍树脂。                                              

Voltatex®4010符合欧盟法规                               
- 2003/11/EU(多溴联苯醚)
- 2006/121/EU(REACh法规)
- 2011/65/EU(RoHS法规)

产品标准

应用:
- 滴浸工艺

- 滚浸工艺


市场
- 电机(定子/转子)
- 低电压
 

产品属性
产品类型
滴浸树脂
化学基材
聚酯亚胺
流动时间,53211(23℃) 35 - 50 s
特殊属性 单组份,烘箱固化

为申请 Voltatex 4010 技术参数表,我们需要您填写下列表格,提供您的个人信息。

请输入您的名字
请输入您的姓氏
请输入您的公司
请输入您的国家
请输入您的联系电话